NATION

PASSWORD

Verbond van Nederlandse Talen

Where nations come together and discuss matters of varying degrees of importance. [In character]
User avatar
Herrebrugh
Post Marshal
 
Posts: 15157
Founded: Aug 24, 2007
Liberal Democratic Socialists

Verbond van Nederlandse Talen

Postby Herrebrugh » Fri Sep 26, 2014 2:48 pm

Image


Het Verbond van Nederlandse Talen (VNT) is een Nederlandse taalorganisatie met als doel het creëren van een internationaal linguïstisch en cultureel platform voor discussie, algemene samenkomst en de bevordering van de positie van de Nederlandse talen in de wereld.

Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Het Verbond van Nederlandse Talen kent in feite niet één werktaal, aangezien de verschillende vertegenwoordigde talen over het algemeen een grote mate van wederzijdse verstaanbaarheid kennen. De Nederlandse standaardtaal wordt echter gebruikt als er behoefte is aan een neutrale vorm van het Nederlands.

The Verbond van Nederlandse Talen (VNT; "Association of Dutch Languages") is a Dutch language organisation aiming to create an international linguistic and cultural platform for discussion, general cultural exchange and the promotion of Dutch languages worldwide.

OOC note: only NationStates players who can speak and understand Dutch or Afrikaans are allowed to participate.


Discussiepunten:

  • Het opstellen van een statuut voor het VNT. Graag uw inbreng.
  • Thans zijn alle genodigden tot het VNT de Nederlandse taal machtig. Zou het mogelijk moeten zijn voor hen die Out Of Character geen Nederlands of Afrikaans spreken om toegelaten te worden tot het VNT?

Graag zou ik alle genodigden tevens willen verzoeken om de Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen in te vullen en hieronder te plaatsen.

Het Germaanse Koninkrijk Allemanië
Nederlandse ta(a)l(en):
Afrikaans (Ek loop met my liewe suster deur die bos. Gister het ek dit ook al, maar toe met my moeder.)
Standaardnederlands
Allemanse Spraak (Ek loof met my levve sister door die bosk. Gister het ek dit ook gemaak, maar doe my mooder.)
Taalorganisatie
Organisatie vir die Protektie en Bevordering van die Niederlands Spraak
Status
Co-officiële taal, 8.678 394 sprekers.

De Republiek Braberland
Nederlandse ta(a)l(en):
Standaardnederlands
Taalorganisatie
Nederlandse Taalunie
Status
Officiële taal, gesproken door ong. 95% van de bevolking als primaire taal (restante sprekers zijn ex-Rhodesiërs, inheemse Afrikaanse bevolkingen in de grensstreken etc.), voor het restant als tweede taal.

Het Centraal-Europees Gemenebest
Nederlandse ta(a)l(en):
Hollands
Limbörgs
Leegsaksies
Taalorganisatie
De regionale overheden in de betreffende voivoodschappen
Status
Neder-Germaanse talen, waartoe ook het Nederlands behoort, hebben co-officiële status in vrijwel alle voivoodschappen ten westen van de rivier de Łaba (Elbe) - zie hiervoor ons kaartenarchief in het factbook. Ongeveer 7 miljoen inwoners hebben een Neder-Germaanse taal als eerste voertaal.

Het Koninkrijk Helland
Nederlandse ta(a)l(en):
Hellands (Hellands is Standaardnederlands, maar de meeste Romaanse woorden zijn weggehaald, zoals republiek = volkerstaat en des/der is nog in gebruik, de zin die werd gegeven blijft daarom echter hetzelfde, en een groot verschil kan pas worden gezien in de formele taal)
Taalorganisatie
Hellander Taalunie
Status
Eén van de landstalen, wel de meest gesproken met 80% van de bevolking die de taal spreekt in huis.

De Socialistische Volksrepubliek Herrebrugh
Nederlandse ta(a)l(en):
Nederduits (De in Herrebrugh thans gebruikte term voor Bataafs Nederduits met Standaardnederlandse spelling)
Bataefſch Nederduytſch (Ick loop met mijner liever zuſter door het Boſch. Giſteren deet ick dit oock al, maer toen met mijner moeder.)
Verschillende Nederlandse dialecten
Taalorganisatie
Inſtituut der Nederduytſchen Tael te Batavië
Status
Hoewel geen van de Nederlandse talen (in Herrebrugh simpelweg bekend als "Nederduits") een officiële status heeft met betrekking tot het staatswezen, wordt voor nationale overheidszaken voornamelijk gebruikgemaakt van Bataafs Nederduits met Standaardnederlandse spelling (enkele uitzonderingen daargelaten); ongeveer 30% van de Herrebrughers heeft een Nederlandse taal als moedertaal, 90% spreekt een Nederlandse taal vloeiend.

De Interplanetaire Federatie van Irav
Nederlandse ta(a)l(en):
(Standaard)Nederlands (veelal met Noord-Nederlands accent)
Taalorganisatie
Departement van Cultuur
Status
Nederlands is de meest belangrijke en de meest gesproken taal in de Federatie en het is één van de drie officiële talen (samen met Engels en Inuktitut). De taal wordt gesproken door ruim 89% van de Iraavse bevolking.

De Republiek Kvana
Nederlandse ta(a)l(en):
Kvaanse (Ek loep met myn lewe swister door die bosk. Gister het ek dis ook al, maar doe met myn mooder.)
Taalorganisatie
Organisasi van die Standhouding van die Nederlandse Taal
Status
Kvaanse is de moedertaal van 8.000.000 mensen in Kvana (ook wel Kuowana).

De Verenigde Federatie van Legendaries
Nederlandse ta(a)l(en):
Standaardnederlands
Legendaries Nederlands (Ick loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maer toen met mijn moeder.)
Taalorganisatie
Legendardisch Instituut voor De Taal
Status
Landstaal.

Het Koninkrijk der Lindianen
Nederlandse ta(a)l(en):
Standaardnederlands
Taalorganisatie
Ministerie van cultuur en wetenschap
Status
Nederlands is een van de twee landstalen die elke Lindiaan moet kunnen spreken, dus ongeveer 72 miljoen sprekers.

De Trekboerenrepubliek Lydenburg
Nederlandse ta(a)l(en):
Afrikaans (Ek loop met my liewe suster deur die bos. Gisteren deed ek dit ook al, maar toen met my moeder.)
Taalorganisatie
Die Lydenburg Afrikaanse Taalbeweging en die Ministerie van Communicatie en Informatie
Status
Afrikaans is de enige officiële taal voor communicatie voor de regering - Engels is een populaire taal binnen het bedrijfsleven. Volgens de volkstelling van 2010 wordt geschat dat ongeveer drie miljoen burgers het Afrikaans als moedertaal gebruiken.

Het Koninkrijk der Nederlanden
Nederlandse ta(a)l(en):
Standaardnederlands en dialecten daarvan
Taalorganisatie
Nederlandse Taalunie
Status
Het Standaardnederlands is de enige landstaal, met regionale dialecten en stedelijke varianten door het land heen.

Het Transmaasische Koninkrijk Nervië
Nederlandse ta(a)l(en):
Standaardnederlands
Locale dialecten waarvan onder andere:
Alsdanisch
Zwijnensluisisch (Ik loep me mein lieve zustere deur 't bos. Gistere dee ik da oek al, mor toen me men moeke.)
Chryso (in Sint Chrysostomosburg; Iech lope me men lieve Soeure dur 'et bos. Gister deed Iech det ook al, mor toeng me men mére.)
kleinere dialecten.
Status
Het Standaardnederlands is een officiële landstaal naast het Frans en Duits, de meeste dialecten genieten bescherming als Erkend Linguistisch Erfgoed.

De Verenigde Provinciën der Nieuwe Neêrlanden
Nederlandse ta(a)l(en):
Neêrlands (Standaardnederlands)
Standart-Neerlands (Ik loop met mÿn liife zuster dor het bos. Xisteren deet ik dit ook al, maar tun met mÿn muuder.)
Taalorganisatie
Het Onderambt van Cultuurbezigheden en Minderheidsrechten (onderdeel van het Ambt der Interne Zaken) houdt zich bezig met de regulering van Standart-Neerlands en gewoon Neêrlands.
Status
Standart-Neerlands is de officiële landstaal van de Nieuwe Neêrlandse staat, en wordt gesproken door ongeveer 4,4 miljard inwoners. Neêrlands, ook bekend als Klassiek Neêrlands, dat bijna totaal overeenkomt met het Standaardnederlands, wordt gesproken door ongeveer 390 miljoen inwoners, en is erkend as regionale taal. Hiernaast zijn er nog enige talen zonder verbinding tot het Nederlands.

Het Prinsdom Oranje-Bourgondië
Nederlandse ta(a)l(en):
Standaardnederlands
Taalorganisatie
De Academie voor Taal- en Letterkunde
Status
Het is de officiële landstaal samen met het Frans, ongeveer 28.000.000 personen spreken en schrijven het Standaardnederlands als hun landstaal, de overigen hebben het Frans als landstaal.

De Verenigde Republiek der Rossische Unie
Nederlandse ta(a)l(en):
Standaardnederlands met verschillende dialecten
Taalorganisatie
Rossistische Bond der Nederlandse Taal
Status
Officiële landstaal, wordt gesproken door ongeveer 80 miljoen mensen.

De Leninistische Republiek van Soviet Polsol
Nederlandse ta(a)l(en):
Standaardnederlands
Taalorganisatie
Het Volksinstituut voor de Bevordering der Nederlandse Taal
Status
Volgens Artikel 74 van de Grondwet heeft het Nederlands een co-officiële, gelijke status met het Russisch in alle gemeenschappen waar aanzienlijke aantallen Nederlandstaligen wonen. Nederlanders en Vlamingen maken zo'n 4% uit van de bevolking, maar de gehele bevolking leert de Nederlandse taal: "Wetshalve het bijzonder nuttig is, en zelfs verplicht, dat alle burgers van Soviet Polsol de Russische, Engelse, Duitse en Nederlandse taal leren" (Grondwet, Artikel 75).

Het Aartsbisdom Terra Principalis
Nederlandse ta(a)l(en):
Standaardnederlands
Taalorganisatie
Het Diocesaan Instituut voor Taal en Letterkunde (DITL)
Status
Het Nederlands is de landstaal. De gehele bevolking (2,925,000 inwoners) is de Nederlandse taal machtig.

Het Verenigd Koninkrijk van Vrij-Tristanië en Celtabrië
Nederlandse ta(a)l(en):
Vrij-Tristaniaans Nederlands (Ek loop met mijn lief suster door die woud. Gisters deed ik dit ook al, maar toen ben ek met mijn moeder gewees.)
Taalorganisatie
Koninglyke Taalkommissie
Status
Vrij-Tristaniaans Nederlands is de officiële landstaal, naast het Engels.

De Democratische Republiek Yukonastan
Nederlandse ta(a)l(en):
Standaardnederlands
Taalorganisatie
Geen
Status
Dit is geen landstaal, maar kent ongeveer een miljoen sprekers. Dit is ongeveer 1/15de van de bevolking.


In naam van de lidstaten van het Verbond van Nederlandse Talen.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een internationaal verband van Nederlandssprekende landen te verwezenlijken;
Zo is het dat wij, met gemeen overleg tussen de lidstaten, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel Eén

Het is mogelijk voor een land om lid te worden van het Verbond van Nederlandse Talen als aan de volgende eisen wordt voldaan:

1) In het land in kwestie wordt actief een Nederlandse taal gesproken.

Een Nederlandse taal wordt door het Verbond van Nederlandse Talen als volgt gedefineerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal.

2) De persoon achter het land is de Nederlandse danwel de Afrikaanse taal machtig.

Artikel Twee

Het Verbond van Nederlandse Talen kent geen voertaal. Als echter ergens voor een neutrale vorm van het Nederlands gewenst wordt, dan wordt het Standaardnederlands gebruikt.

Artikel Drie

Het hoofdkantoor van het Verbond van Nederlandse Talen bevindt zich in Den Haag, het Koninkrijk der Nederlanden.

Artikel Vier

Talen die wat betreft taalregels niet gelijk zijn aan het Standaardnederlands worden door het Verbond erkend als eigen, doch Nederlandse, taal. Talen die wel op voorgenoemde manier gelijk zijn aan het Standaardnederlands zullen simpelweg als deel ervan worden gezien.


Code: Select all
[b][u]Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen[/u][/b]

[b]Officiële landsnaam (Nederlands):[/b]
[b]Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land:[/b]
[b]Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal:[/b] "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."
[b]Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land:[/b]
[b]Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer):[/b]

[i]*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.[/i]
Last edited by Herrebrugh on Wed Jul 27, 2016 9:28 am, edited 49 times in total.
Geteekendt, Jozef III, bij den gratiën Godts, Koningh der Herrebrugheylanden ende Prins van Rheda
Unterzeichnet, Joſeph III., von Gottes Gnaden König der Herrenbrückinſeln und Prinz von Rheda

----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------Factbook------------------------------------
-------------Kingdom of the---------------------Herrebrugh Iſlands----------

User avatar
Herrebrugh
Post Marshal
 
Posts: 15157
Founded: Aug 24, 2007
Liberal Democratic Socialists

Postby Herrebrugh » Fri Sep 26, 2014 2:48 pm

Voor
Geteekendt, Jozef III, bij den gratiën Godts, Koningh der Herrebrugheylanden ende Prins van Rheda
Unterzeichnet, Joſeph III., von Gottes Gnaden König der Herrenbrückinſeln und Prinz von Rheda

----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------Factbook------------------------------------
-------------Kingdom of the---------------------Herrebrugh Iſlands----------

User avatar
Herrebrugh
Post Marshal
 
Posts: 15157
Founded: Aug 24, 2007
Liberal Democratic Socialists

Postby Herrebrugh » Fri Sep 26, 2014 2:49 pm

de
Geteekendt, Jozef III, bij den gratiën Godts, Koningh der Herrebrugheylanden ende Prins van Rheda
Unterzeichnet, Joſeph III., von Gottes Gnaden König der Herrenbrückinſeln und Prinz von Rheda

----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------Factbook------------------------------------
-------------Kingdom of the---------------------Herrebrugh Iſlands----------

User avatar
Herrebrugh
Post Marshal
 
Posts: 15157
Founded: Aug 24, 2007
Liberal Democratic Socialists

Postby Herrebrugh » Fri Sep 26, 2014 2:49 pm

zekerheid.
Geteekendt, Jozef III, bij den gratiën Godts, Koningh der Herrebrugheylanden ende Prins van Rheda
Unterzeichnet, Joſeph III., von Gottes Gnaden König der Herrenbrückinſeln und Prinz von Rheda

----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------Factbook------------------------------------
-------------Kingdom of the---------------------Herrebrugh Iſlands----------

User avatar
Free Tristania
Powerbroker
 
Posts: 8194
Founded: Oct 17, 2010
Ex-Nation

Postby Free Tristania » Fri Sep 26, 2014 2:59 pm

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Image
Ministerie vir Eksterne Sake
Ministry of External Affairs


Officiële landsnaam (Nederlands): Verenigd Koninkrijk van Vrij Tristanië en Celtabrië (Die Verenig Koningryk van Vry Tristanië en Keltabrië)
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Vrij Tristaniaans Nederlands (bekend als "Diets" of "de Volkstaal") De taal(ontwikkeling) staat onder toezicht van de Koninglyke Taalkommissie.
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal:

Standaard Nederlands: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."
Vrij Tristaniaans Nederlands: "Ek loop met mijn lief suster door die woud. Gisters deed ik dit ook al, maar toen ben ek met mijn moeder gewees."

Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer):
Officiële landstaal - naast het Engels. Ong. 150 miljoen. Een kleine 17 miljoen spreekt de taal als tweede taal. Verder wordt de taal in mindere mate als derde taal gesproken.

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen..

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het standaardnederlands.
Last edited by Free Tristania on Sun Oct 12, 2014 10:06 am, edited 8 times in total.
Pro: True Liberty, Voluntary association, Free Trade, Family and Tradition as the Bedrock of Society
Anti: Centralisation (of any sort), Feminism, Internationalism, Multiculturalism, Collectivism of any sort (be it Left-wing or Right-wing)

User avatar
Nervium
Negotiator
 
Posts: 6513
Founded: Jan 23, 2013
Ex-Nation

Postby Nervium » Fri Sep 26, 2014 3:54 pm

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): Het Transmaasische Koninkrijk Nervië
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Nederlands, locale dialecten (o.a. Alsdanisch, Zwijnensluisisch, Chryso (in Sint Chrysostomosburg), kleinere dialecten)
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."

"Ik loep me mein lieve zustere deur 't bos. Gistere dee ik da oek al, mor toen me men moeke." -Zwijnensluisisch dialect (Tot dusver het grootste dialect)

"Iech lope me men lieve Soeure dur 'et bos. Gister deed Iech det ook al, mor toeng me men mére."
-Chryso

Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Standaardnederlands is een officiële landstaal naast het Frans en Duits, de meeste dialecten genieten bescherming als Erkend Linguistisch Erfgoed.
Last edited by Nervium on Fri Sep 26, 2014 4:03 pm, edited 1 time in total.
I've retired from the forums.

User avatar
Lindenholt
Minister
 
Posts: 2068
Founded: Oct 11, 2012
Civil Rights Lovefest

Postby Lindenholt » Sat Sep 27, 2014 11:58 pm

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): Het Koninkrijk der Lindianen (Kort: Lindenholt)
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: het Lindiaans Nederlands is de meest voorkomende vorm van Nederlands in Lindenholt, deze is vrijwel identiek aan het standaardnederlands. Dialecten komen niet veel voor in Lindenholt.
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: n.v.t.
Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Tot nu toe is er geen organisatie in Lindenholt die de Nederlandse taal reguleert, aanpassingen aan het Lindiaans Nederlands worden gedaan door het ministerie van cultuur en wetenschap.
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Nederlands is een van de twee landstalen die elke Lindiaan moet kunnen spreken, dus ongeveer 72 miljoen sprekers.

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het standaardnederlands.
Last edited by Lindenholt on Sat Sep 27, 2014 11:59 pm, edited 1 time in total.
For information: http://iiwiki.us/wiki/Lindenholt
Come to Sunalaya, you'll enjoy it! Sunalaya
This user supports a single state solution for Ventismar.

New Paris 2014, never forget
This user supports a seven state solution for Bograel-Joguestine.

User avatar
Lydenburg
Senator
 
Posts: 4592
Founded: May 20, 2011
Ex-Nation

Postby Lydenburg » Fri Oct 03, 2014 4:55 pm

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Image


Officiële landsnaam (Nederlands): De Trekboere Republiek van Lydenburg

Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Afrikaans

Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal:

"Ek loop met my liewe suster deur die bos. Gisteren deed ek dit ook al, maar toen met my moeder."

Byna dieselfde.

Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land:

Die Lydenburg Afrikaanse Taalbeweging en die Ministerie van Communicatie en Informatie reguleert ons taalgebruik.

Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer):

Afrikaans is die enigste amptelike taal vir kommunikasie vir die regering - Engels is 'n gewilde kommunikasiemiddel in besigheid. Volgens 2010 se volkstelling word geskat dat omtrent 3,000,000 miljoen burghers Afrikaans as moedertaal gebruik het.

Ek bly in Australie nou, maar Afrika sal altyd in my hart wees. Maak nie saak wat gebeur nie, ek is trots om te kan sê ek is 'n kind van hierdie ingewikkelde soms wrede kontinent. Mis jou altyd my Suid-Afrika, hier met n seer hart al die pad van Melbourne af!


User avatar
Herrebrugh
Post Marshal
 
Posts: 15157
Founded: Aug 24, 2007
Liberal Democratic Socialists

Postby Herrebrugh » Fri Oct 10, 2014 9:36 am

Lydenburg wrote:
Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

(Image)


Officiële landsnaam (Nederlands): De Trekboere Republiek van Lydenburg

Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Afrikaans

Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal:

"Ek loop met my liewe suster deur die bos. Gisteren deed ek dit ook al, maar toen met my moeder."

Byna dieselfde.

Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land:

Die Lydenburg Afrikaanse Taalbeweging en die Ministerie van Communicatie en Informatie reguleert ons taalgebruik.

Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer):

Afrikaans is die enigste amptelike taal vir kommunikasie vir die regering - Engels is 'n gewilde kommunikasiemiddel in besigheid. Volgens 2010 se volkstelling word geskat dat omtrent 3,000,000 miljoen burghers Afrikaans as moedertaal gebruik het.


Sorry dat het zo lang duurde voor ik je verklaring verwerkt had. Ik was een beetje druk met andere dingen.
Geteekendt, Jozef III, bij den gratiën Godts, Koningh der Herrebrugheylanden ende Prins van Rheda
Unterzeichnet, Joſeph III., von Gottes Gnaden König der Herrenbrückinſeln und Prinz von Rheda

----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------Factbook------------------------------------
-------------Kingdom of the---------------------Herrebrugh Iſlands----------

User avatar
The New Lowlands
Postmaster-General
 
Posts: 12498
Founded: Jun 26, 2011
Ex-Nation

Postby The New Lowlands » Sun Oct 19, 2014 2:10 pm

Image
Amt der Eksterne Zaaken
Office of External Affairs


Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): Verenigde Provinciën der Nieuwe Neêrlanden

Nederlandse talen gesproken in het betreffende land: Neêrlands, Standart-Neerlands

Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal:

"Ik loop met mÿn liife zuster dor het bos. Xisteren deet ik dit ook al, maar tun met mÿn muuder."

Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Het Onderambt van Cultuurbezigheden en Minderheidsrechten (onderdeel van het Ambt der Interne Zaken) houd zich bezig met de regulatie van Standart-Neerlands en gewoon Neêrlands.

Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Standart-Neerlands is de officiële landstaal van de Nieuwe-Neêrlandse staat, en wordt gesproken door ongeveer 4.4 miljard inwoners. Neêrlands, ook bekend als Klassiek Neêrlands, die bijna totaal overeenkomt met Algemeen Nederlands, word gesproken door ongeveer 390 miljoen inwoners, en is erkend as regionale taal. Hiernaast zijn er nog enige talen zonder verbinding tot het Nederlands.

User avatar
Legendardisch
Ambassador
 
Posts: 1632
Founded: Feb 25, 2011
Ex-Nation

Postby Legendardisch » Mon Oct 20, 2014 2:52 am

hoi

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): De Verenigde Federatie van Legendaries
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Nederlands, Legendaries Nederlands.
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."
Legendaries Nederlands is een mix van oud nederlands en nieuw nederlands, in deze zin zou het niet te zien zijn Maer zoals je ziet, kan ick het wel laten zien in deze zin.
Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Legendardisch Instituut voor De Taal
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Landstaal.

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het standaardnederlands.
The United Federation of Legendardisch


Pegasus Armed Dealership | De Volkscourant | Embassy Program | Factbook | Legendardisch.gov
PROUD MEMBER OF: I.S.A , I.C.O.N , V.N.T , U.P.A , I.F.C , I.E.S.P , I.A.T.A , I.C.D , D.S.A , U.T.A

Some very cool links: Flickr | DeviantART | Personal Website
Nederlander | Je Suis Charlie | PEGIDA

User avatar
Stekelburg
Political Columnist
 
Posts: 5
Founded: Oct 20, 2014
Ex-Nation

United Nations Of Holland

Postby Stekelburg » Tue Oct 21, 2014 12:09 am

Hallo iedereen,

Gisteren heb ik de United Nations Of Holland opgericht en we zoeken natuurlijk nog leden. Het is nog volop in de groei en met jullie hulp kan het een leuke grote region worden. Check mijn land voor de link

User avatar
Yukonastan
Negotiator
 
Posts: 7251
Founded: May 17, 2014
Ex-Nation

Postby Yukonastan » Tue Nov 04, 2014 8:53 am

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): De Demokratische Republiek van Yukonastan.
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Standaardnederlands.
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."
Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Geen, het is geen landstaal.
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Dit is geen landstaal, maar kent ongev. een miljoen sprekers. Dit is ongev. 1/15de van de bevolking.

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.
this guy is a fucking furry and a therian
Btw, here's my IC flag

"Purp go to bed." - Nirvash Type TheEnd

User avatar
Orange-Bourgogne
Spokesperson
 
Posts: 102
Founded: Jun 13, 2014
Democratic Socialists

Postby Orange-Bourgogne » Wed Nov 12, 2014 12:35 am

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): Het Prinsdom van Oranje-Bourgondië
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Standaardnederlands (Eventueel met een oud Nederlands dialect ertussen.)
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder." nvt
Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Dat doet de Academie voor Taal- en Letterkunde (gevestigd te Den Bosch).
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Het is de officiële landstaal samen met het Frans, ongeveer 28.000.000 personen spreken en schrijven het Standaardnederlands als hun landstaal, de overigen hebben het Frans als landstaal.

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.
♔ - Founder of the Alliance of Nobles
This nation does not necessarily represent my real life opinions.

------------------------------------
----------------♔------------------
------------------------------------

User avatar
Allemanie
Political Columnist
 
Posts: 4
Founded: Apr 01, 2013
Ex-Nation

Postby Allemanie » Wed Feb 18, 2015 11:55 am

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): De Germaanse Koninkrijk van Allemanie
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Afrikaans, Nederlands en Allemanse Spraak (De taal is vergelijkbaar met een mix van Afrikaans, Duits en Nederlands) [Onse amptelike tale is Afrikaans en Allemanse Spraak. Onse mede-amptelike tale is Nederlands, Duits en Frans. Onse nasionale tale is Allemanse Spraak, Afrikaans, Nederlands en Luxemburgs]
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."

"Ek loof met my levve sister door die bosk. Gister het ek dit ook gemaak, maar doe my mooder." (Allemanse Spraak)
"Ek loop met my liewe suster deur die bos. Gister het ek dit ook al, maar toe met my moeder." (Afrikaans)

Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Organisatie vir die Protektie en Bevordering van die Niederlands Spraak (OPBNS)
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Co-offitsiaal spraak, 8.678 394 sprekers.

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.
Last edited by Allemanie on Wed Feb 18, 2015 12:45 pm, edited 5 times in total.

♕ Member of the VERBOND VAN NEDERLANDSE TALEN|♕| Koningryk van Allemanië |♕| Koninkryk van Allemanië |♕|

User avatar
Rossiyan union
Envoy
 
Posts: 327
Founded: Apr 20, 2012
Ex-Nation

Postby Rossiyan union » Sat Feb 28, 2015 6:34 am

Image

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): De Verenigde Republiek der Rossische Unie
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Standaardnederlands met verschillende dialecten
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder." nvt
Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Rossistische Bond der Nederlandse Taal (RBNT)
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Officiële landstaal, wordt gesproken door ongeveer 80 miljoen mensen.

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.
Dutch
Turkish in my heart as Turkey is in my soul
"Ne mutlu Türküm diyene" -Mustafa Kemal Atatürk

Liberal-Socialist
Equality, democracy, gay-rights, pacifism, EU and freedom of religion
I also think every people deserves a free democratic country. I want independence for: Kurdistan, Tibet, Catalonia, Scotland and the Moluccas
Even though I'm atheist, I support every religion and believe and think even atheists can learn a lot from religion.

War, racism, weapons, extremism, fascism/nazism and other dictatorships
I believe we're on the world to help eachother instead of murdering and/or discriminate eachother.
I do not support the current governments of ISIS, Russia and North-Korea as they are promoting war for their own bennefits. Killing is never right, no matter what!

User avatar
Kuowana
Political Columnist
 
Posts: 4
Founded: Apr 05, 2015
Ex-Nation

Postby Kuowana » Sun Apr 05, 2015 9:54 am

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): Republiek van Kuowana (Nederlands)
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Kvaanse ('n taal soortgelyk aan Afrikaans, maar met verskille)
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."

"Ek loep met myn lewe swister door die bosk. Gister het ek dis ook al, maar doe met myn mooder."

Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Organisasi van die Standhouding van die Nederlandse Taal (OSNT)
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Kvaanse is die moedertaal van 8.000.000 mense in Kvana (Kuowana).

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.

User avatar
Braberland
Diplomat
 
Posts: 670
Founded: Mar 20, 2015
Ex-Nation

Postby Braberland » Sun Aug 30, 2015 3:31 pm

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): De Republiek Braberland
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Nederlands (Braberlands als dialect).
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."

---
Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Nederlandse Taalunie
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Officiële taal, gesproken door ong. 95% van de bevolking als primaire taal (restante sprekers zijn ex-Rhodesiërs, inheemse Afrikaanse bevolkingen in de grensstreken etc.), voor het restant als tweede taal.

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.
Last edited by Braberland on Thu Oct 08, 2015 12:26 pm, edited 3 times in total.
Dr. Maurits de la Roseraie,
Delegate of the Republic of Braberland to the World Assembly
Afgevaardigde van de Republiek Braberland in de Wereldvergadering

The Republic of Braberland, presidential republic located in Africa
De Republiek Braberland, presidentiële republiek gelegen in Afrika

User avatar
Hellona
Secretary
 
Posts: 31
Founded: Sep 08, 2015
Ex-Nation

Postby Hellona » Sat Apr 23, 2016 3:47 am

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): het Koninkrijk Helland
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Hellands (Hellands is Standaardnederlands, maar de meeste Romaanse woorden zijn weggehaald, zoals republiek = volkerstaat en des/der is nog in gebruik, de zin die werd gegeven blijft daarom echter hetzelfde, en een groot verschil kan pas worden gezien in de formele taal)
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."

Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Hellander Taalunie
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Eén van de landstalen, wel de meest gesproken met 80% van de bevolking die de taal spreekt in huis

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.
Last edited by Hellona on Sat Apr 23, 2016 3:48 am, edited 1 time in total.

User avatar
Herrebrugh
Post Marshal
 
Posts: 15157
Founded: Aug 24, 2007
Liberal Democratic Socialists

Postby Herrebrugh » Sat Apr 23, 2016 4:00 am

Hellona wrote:Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): het Koninkrijk Helland
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Hellands (Hellands is Standaardnederlands, maar de meeste Romaanse woorden zijn weggehaald, zoals republiek = volkerstaat en des/der is nog in gebruik, de zin die werd gegeven blijft daarom echter hetzelfde, en een groot verschil kan pas worden gezien in de formele taal)
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."

Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Hellander Taalunie
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Eén van de landstalen, wel de meest gesproken met 80% van de bevolking die de taal spreekt in huis

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.


Welkom! :)
Geteekendt, Jozef III, bij den gratiën Godts, Koningh der Herrebrugheylanden ende Prins van Rheda
Unterzeichnet, Joſeph III., von Gottes Gnaden König der Herrenbrückinſeln und Prinz von Rheda

----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------Factbook------------------------------------
-------------Kingdom of the---------------------Herrebrugh Iſlands----------

User avatar
Soviet Polsol
Attaché
 
Posts: 82
Founded: May 14, 2015
Democratic Socialists

Postby Soviet Polsol » Fri May 06, 2016 10:08 am

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): De Leninistische Republiek van Soviet Polsol
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Standaardnederlands
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."
Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Het Volksinstituut voor de Bevordering der Nederlandse Taal
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Volgens Artikel 74 van de Grondwet heeft het Nederlands een co-officiële, gelijke status met het Russisch in alle gemeenschappen waar aanzienlijke aantallen Nederlandstaligen wonen. Nederlanders en Vlamingen maken zo'n 4% uit van de bevolking, maar de gehele bevolking leert de Nederlandse taal: "Weshalve het bijzonder nuttig is, en zelfs verplicht, dat alle burgers van Soviet Polsol de Russische, Engelse, Duitse en Nederlandse taal leren" (Grondwet, Artikel 75).

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.
Soviet Polsol is a nation in the USSR
Government Website

Слава советскому народу, строителю коммунизма! - Glory to the Soviet People, the builders of Communism!

Soviet Polsol no longer uses NS stats; please visit the website of the Central Statistical Administration.
The Central Committee of the Leninist Party of Soviet Polsol,
the Presidium of the Supreme Soviet of Soviet Polsol,
and the Sovnarkom of Soviet Polsol,
send their salutations to all the
workers, peasants, intelligentsia,
soldiers, and veterans!

User avatar
Terra Principalis
Lobbyist
 
Posts: 16
Founded: Jul 15, 2014
Ex-Nation

Postby Terra Principalis » Sat May 07, 2016 7:24 am

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen
Image

Officiële landsnaam (Nederlands): Het Aartsbisdom Terra Principalis.
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Het Standaardnederlands volgens de spellingsregels geldende in 1955.
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder." N.v.t.
Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Het Diocesaan Instituut voor Taal en Letterkunde (DITL).
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Het Nederlands is de landstaal. De gehele bevolking (2,925,000 inwoners) is de Nederlandse taal machtig.

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.

User avatar
Herrebrugh
Post Marshal
 
Posts: 15157
Founded: Aug 24, 2007
Liberal Democratic Socialists

Postby Herrebrugh » Sat May 07, 2016 7:44 am

Soviet Polsol wrote:Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): De Leninistische Republiek van Soviet Polsol
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Standaardnederlands
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."
Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Het Volksinstituut voor de Bevordering der Nederlandse Taal
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Volgens Artikel 74 van de Grondwet heeft het Nederlands een co-officiële, gelijke status met het Russisch in alle gemeenschappen waar aanzienlijke aantallen Nederlandstaligen wonen. Nederlanders en Vlamingen maken zo'n 4% uit van de bevolking, maar de gehele bevolking leert de Nederlandse taal: "Weshalve het bijzonder nuttig is, en zelfs verplicht, dat alle burgers van Soviet Polsol de Russische, Engelse, Duitse en Nederlandse taal leren" (Grondwet, Artikel 75).

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.


Terra Principalis wrote:
Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen

Officiële landsnaam (Nederlands): Het Aartsbisdom Terra Principalis.
Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Het Standaardnederlands volgens de spellingsregels geldende in 1955.
Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder." N.v.t.
Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Het Diocesaan Instituut voor Taal en Letterkunde (DITL).
Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Het Nederlands is de landstaal. De gehele bevolking (2,925,000 inwoners) is de Nederlandse taal machtig.

*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.


Welkom tot het VNT :)
Geteekendt, Jozef III, bij den gratiën Godts, Koningh der Herrebrugheylanden ende Prins van Rheda
Unterzeichnet, Joſeph III., von Gottes Gnaden König der Herrenbrückinſeln und Prinz von Rheda

----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------Factbook------------------------------------
-------------Kingdom of the---------------------Herrebrugh Iſlands----------

User avatar
Irav
Ambassador
 
Posts: 1918
Founded: Apr 08, 2014
Left-wing Utopia

Postby Irav » Sun Jul 03, 2016 3:26 pm

Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen


Officiële landsnaam (Nederlands): De Interplanetaire Federatie van Irav

Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Nederlands is de standaard taal binnen de Iraavse Federatie, de meeste mensen spreken met een Noord-Nederlands accent, ook de Friese taal wordt door een groot aantal mensen gesproken.

Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."

Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Er is tot aan het heden nog geen organisatie die de Nederlandse taal over ziet. Veranderingen aan de Nederlandse taal voor de Iraavse Federatie worden voorgelegd aan het Departement van Cultuur.

Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Nederlands is de meest belangrijke en de meest gesproken taal in de Federatie en het is één van de drie officiele talen (samen met Engels en Inuktitut). De taal word gesproken door ruim 89% van de Iraavse bevolking.


*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.
████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████

User avatar
Herrebrugh
Post Marshal
 
Posts: 15157
Founded: Aug 24, 2007
Liberal Democratic Socialists

Postby Herrebrugh » Sun Jul 03, 2016 4:12 pm

Irav wrote:
Interesseverklaring voor toetreding tot het Verbond van Nederlandse Talen


Officiële landsnaam (Nederlands): De Interplanetaire Federatie van Irav

Nederlandse talen* gesproken in het betreffende land: Nederlands is de standaard taal binnen de Iraavse Federatie, de meeste mensen spreken met een Noord-Nederlands accent, ook de Friese taal wordt door een groot aantal mensen gesproken.

Indien bovengenoemde taal niet gelijk is aan het Standaardnederlands, wordt u verzocht deze zin te vertalen in de betreffende taal: "Ik loop met mijn lieve zuster door het bos. Gisteren deed ik dit ook al, maar toen met mijn moeder."

Welke taalorganisatie reguleert de Nederlandse taal in uw land: Er is tot aan het heden nog geen organisatie die de Nederlandse taal over ziet. Veranderingen aan de Nederlandse taal voor de Iraavse Federatie worden voorgelegd aan het Departement van Cultuur.

Wat is de status van bovengenoemde Nederlandse taal in uw land (bijvoorbeeld: is deze taal de landstaal, hoeveel sprekers kent deze ongeveer): Nederlands is de meest belangrijke en de meest gesproken taal in de Federatie en het is één van de drie officiele talen (samen met Engels en Inuktitut). De taal word gesproken door ruim 89% van de Iraavse bevolking.


*Een Nederlandse taal wordt door ons als volgt gedefinieerd: een taal welke, in ieder geval in de geschreven vorm, wederzijds verstaanbaar is met de Nederlandse standaardtaal (zoals geschreven in Nederland), en die een duidelijke geschiedenis deelt met diezelfde Nederlandse standaardtaal. Elke taal die aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor lidmaatschap in het Verbond van Nederlandse Talen.

Van dit alles is geen sprake als de taal waar het om gaat de taalregels van het Standaardnederlands als uitgangspunt neemt, en waar in feite dus geen sprake is van een eigen taal, maar van een simpele variant op het Standaardnederlands. Voorbeelden hiervan zijn het Nederlands in Vlaanderen en het Nederlands in Suriname. Beiden eigen varianten met eigen invloeden, maar gebruikmakend van de spellingsregels van het Standaardnederlands.


Welkom!

Ik wil echter wel duidelijk maken dat het Fries onder deze definitie niet een Nederlandse taal is, omdat er geen wederzijdse verstaanbaarheid bestaat tussen het Fries en het Standaardnederlands.
Geteekendt, Jozef III, bij den gratiën Godts, Koningh der Herrebrugheylanden ende Prins van Rheda
Unterzeichnet, Joſeph III., von Gottes Gnaden König der Herrenbrückinſeln und Prinz von Rheda

----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------Factbook------------------------------------
-------------Kingdom of the---------------------Herrebrugh Iſlands----------

Next

Advertisement

Remove ads

Return to NationStates

Who is online

Users browsing this forum: Britonisea, The Underground Movement Union, Valentine Z

Advertisement

Remove ads