NATION

PASSWORD

Your Reaction to AN's News (III)

The place to relax, unwind, share a joke, and generally goof off.

Advertisement

Remove ads

User avatar
Perikuresu
Minister
 
Posts: 2183
Founded: Jan 02, 2021
Scandinavian Liberal Paradise

Postby Perikuresu » Mon Jul 26, 2021 4:37 am

Uprising has ended? Well it's a good thing no gas weapons were used as threatened.
-Perikuresuan Minsitry of Foreign Affairs


Perikuresu has successfully launched a new satellite, called "Ticket to the Moon"
A Pacific nation or a MT liberalwank nation whose main premise is composed on a melting pot of cultures and ethnicities
NS Stats non canon, NS Policies canon tho
Aerilia is lying! They're not a unicorn, they're a Welsh Dragon!

User avatar
Wormfodder Delivery
Diplomat
 
Posts: 552
Founded: Feb 14, 2021
Ex-Nation

Postby Wormfodder Delivery » Mon Jul 26, 2021 5:11 am

Image
Ǫ́͢͟͠h̷̡̧́͝,҉̵̨́̕ ̸̧̡̛̕n̸̴̸̨͢ę͘͟͡͝à̸͟͝͞t̴̢̕͢͜.̸̷̢̀̕ ̵̷̧̛́Y̸̶̢̧͝o̶̧̢͘͝ù̴̶̴͘ ̵̡̀̀͞ḩ̴̕͟͝á̶̡̕͠v̸̡͘͢͟é̴͢͟͞ ̵̢̨́͢a̢̧̕͢͝ ̷̶̛̀̕m̸͘͝҉͟o̵͘҉̢̀ó̴̢̕͢n̸̶͘͘͠.̴̡̧͜͟ ̷̡͘͟͢Ţ̢̢̛͡h̵̶̛̀͘á̷̕͜͝t̷̨͢͟͝'̴̧̡͝͡ş̷̕͘͟ ̨̢́̕͡c̵̡̛͟͟o̸̸͢͠͞ǫ̷̸̡͘ļ̛̀͞͡.̢̨̛͟͡ ̷̴̛͞͞B̶̛͟͢͟t̷̶̛̕͜w̧̕̕̕͟,̴̡̨̀͠ ̶̡̛͢͠h̸̡̀̕͜o̷̵̢̡͢ẁ̡̨̛͟ ̸̴̢͢͜d͞҉͘͟͝i̵̵̧̧͝d̵̨̛͘͟ ̷̨̕͟͡y̶̸̡҉͝ǫ̶̧͜͢ù̶̧͘͘ ҉̷̶͝͞s̷̸̀̕͜e̛͘̕͟҉n̢͘͜͝͞d̸́́͢͝ ̸̶̨̡͟y̛҉̨̛͡o̵͘͜͜͜u̵̡̨͟͞r̨̢̕͝͝ ҉̷̧͡͠s҉̨̀̕͡a̡͘͢͝͞t̴͜͟͝͝ę́͘͜͢l̵̨̢͢͠l̴̷̡͢͟i̵̧̢͠͝t́͝҉̵̕ȩ̶͞͞͠ ̵̶̛͢͠t͢͡͝͠҉h̸̨́͜͝ę̡́͘͡ŗ̸̶͜͡e͘͟͢͜͞?̡͢͜͠͝ ̢̧̢̕̕W̶̢̨̕͠e̵̡̕͟͜ ̧̧̨͘͡s̶̡̕͢͝ţ̢̨́͡i̵̴̧͘͠ļ̴̧͝͞ĺ̡͝͞͡ ̸̴̸͟͞ư̸̷̶͝s̨̀͘͞͠e̵̷̡͝͞ ̵̴̨͘͡a̵̢̢̛̕ ̴̨̕͢͠c͠҉̧͜͝a̸̶̛͢҉t̷̛͘͜͟à̧̛̀͟ṕ̶̀͝҉u̴͘͡͞͞l̛̛͢͞͞t̵̷̷̛̀.̶̡̡̛͡

Oh, neat. You have a moon. That's cool. Btw, how did you send your satellite there? We still use a catapult.Image
Ḡr̿͛͛ͭ̋̐̂̓̄ẻ̽e̒̒̒tͧ͋̃ͮͨͤ̚i͊ͧͬͣ̓n̂̉̇ͬ͐ͤ͌gͯs̔̽ͮ̚.̑ͩ̏̿ ̏ͫTͪͨo͐̂̉͂̔̏͑ͬdͧͯͮͯͦ́̓à̄̽̓̈́͐̓ỹ̑ͫ̃̄̿̑ ̀ͮ́ͨ̇̑̚̚Ì̿ͦͩ ͯ̂̒̅̔͌tͣ̊eͦl̇̃ͫͦ̈́ͨlͧ̃̊͒͆ ̾̎̂̅ȳ̄̈ͩo͛u̎ ͭ͛̅̐ͩ̃aͥ̽ͮ̔̌̚bͥ̐͑̋̉o̾͌̑̐ͧ̍u̎ͮ͋tͥͪ̔ ͛̌̌t̃h̾̽̀eͤͯ͂͊ ̎͒̋̽ͭ͂̚s͛̓͊ͫͥͣͩ̈́̅ò-͂̽̎cͤ͆̂͊͗ȃ̄͗l̍ͫ̑͊̈́͑l̊̌ͬe̅ͥ̒̂ͩ͋̅dͪ̾̓̽ͮ ͮ̄̽ͯ̓̋͊B̓̔ͯ͗̋i͌̐͋̓͂̎̂͛r̓̉̋͑̈́̽d͋ͫ́͑bͮͮo͂ͮ̓̓ͯ́x͒͂e̒ͧ̈͆s͂ͦ̍͋.̃ ̈͐ͯ͗̑̚T̆ͤḧ́̎ͦé̄ͭͣͭ̔š̋ͩ́̎e̔̾͆̈̾͂ ͗̓ͪ̒ͥ͛å̿͛ͣ̊ͥ͐̇ͨr̀̅̀̃̃e͋ͧ̉ͪ̚ ̐̒̇̽ͬ͑m̽͌͊ͬa͋d̆̋ͥ̌̾̄eͦ̈̓͗̔ͣ̎̚ ͫͦ̎͌͊͆̊̚bͬ̆̾yͥ̈́͗ͫ͆̎ͧͧ ͮ̒ͩ̓̉͊̅̍t̍̇̎̾͂h̉ͣ̓̈e͗͒̋͆ͥ ͌ͤTͪ̄ͪ̃̋̿͆ͣ̽ērͧͥ̈́ͤ͗̏r͆ͪͤͮ̄ͨ̚oͫͬřͧͩ̒̓̆ͣ̚ì͑͗̔s͌ͯt̃̓̄ ̍͂O͐̑͌͂̔̑ͯ́̚r̔͗̑g̒͐́͆a̅̒ͩ̃ͭ͂ͫͫnͨ̔̏̑̇̽i͂̄s̔ͦ̐ͣ͛͋̽a͊̔̾̓̎ͮͩ̉̆tͣ͛̿ͥ̉ͬͨͪỉͤ͋̓ͯ͂͋o̍ͨ̈nͬ̓̒̄̓ ̽p̋͌͂̎̑͊l͌ͥ̌a͋̆ͨg̈́̍̾ͨ̄̓͒̏uͣ̆ͬ͐͛̉́͐ͭè̀̾̂i͗ͫͮ̋͒̊ͤ̓n͐ͨgͥ̋̾ ̾ͣỏ͗ͪ̎̉̋̎͊͛üͩ̓ͦ̊r̽́ͥ̓͌ͦͩ̽̚ ͤ̀ͫOͦ̋ͬ̉ͧ͒̀̄r̓͑g̃̎̓̃͊aͭ̉̓̅n̑̿̔ͧ̈́̈̃i̍͛͆ͣ̓͆sͯ̓̔̊ͫa̔ͦ̄͂ͦ̚t͐͐ͯ̐i̒̽ͧ͐̌o͒ͣͦͩ̏̊ͯn̍͑̾ͥͫ͒̚ ̉̉ä͂̔̍ͭͤn̔̂̓͑̍d̃̐ͩ͗ͯ̄ ̒ͩ́tͥ̄̌͐͌͒̽̓͗o̊̏̊̈́ͦͯ͑͌ ͒̉͊͋b͆̈̅̏̆͛͆̍e͒̃̊ ̽̔̎̅͋̋̐̉d̽͂̽͂ͮi̋̂̒͑̉͑̈sͤ̂͑̓ͨȓeͩ̒̂̎gͫ͂̉͆a̋ͬ͗ͧ̓̍ͧŕd̋ͤe̊̉ͯ́ͬdͫ̄̂.͑ͧ̐̎͆̓

Greetings. Today I tell you about the so-called Birdboxes. These are made by the Terrorist Organisation plagueing our Organisation and to be disregarded.
NS Stats do not count, unless it is funny.
The Transcripts canonically do not exist and merely serve to make the garbled Wormsspeak readable.
Canon Policies.
Open to RP, send me Telegrams, Pretty much compatible with everything.
Powerlevel of 4,5 according to this classification
Industrial Age Schizotech and Proud
Zero tolerance for godmodders and no effortposters are nearing that too.
The Wormfodder Delivery Service, bringing Wormfodder to you, whereever you are.
I also am currently making a pocket guide on how to have a good time on F7, as well one on (ノ ゜Д゜)ノ ︵ ┻━┻.
Ask the many questions us here, though answers aren't guaranteed~
Get the latest, hottest news at WDSNN, the best News source of the next dimension!
It is now safe to keep playing.

User avatar
Free Paris
Civilian
 
Posts: 0
Founded: Jul 14, 2021
Ex-Nation

Postby Free Paris » Mon Jul 26, 2021 5:30 am

"Yes, I trust worms wound not be rather fond of birds. That said, I do not think I have seen any birdboxes around here... any would have likely been tossed into a warming fire in the winter."
- Generalmajor Hermann Richter, Officer in the Deoch Caserly Heere, Limbman of the Rede of Seven
⚜ ⚜ VILLE LIBRE DE PARIS | ♖ | FREESTEAD OF PARIS | ♖ | FREIE STADT PARIS ⚜ ⚜
A pocket of purgatory in an otherwise peaceful (but tense) 1949. NS stats court-martialed and hanged.
The Past - The Present - The Future
[660 kHz] Allied Radio: 18, mostly burghers, killed in blast in Vaugirard Clothfabric, the only working fabric in Paris; linked to "mishandling rather than terrorism", says General Chapman | Japanish Caserly Marine takes into thenst first sakebuilt drawerborne flytug driven by a strealdrivework, the Matsudaira A49M | Uproar in Turin brought by crashing werthship quelled by Carbineers; 31 killed, 108 wounded | Wilners see rising deaths by creft; wittenshippers say it may root from the atombombing of Wilna by the USSR in 1946
Na ne forgife ic þe, na ne trucige ic þe | :trollge: | Current flag trappu: Astolfo, from Fate/Extella Link

User avatar
The Jamesian Republic
Postmaster-General
 
Posts: 14869
Founded: Apr 28, 2020
Civil Rights Lovefest

Postby The Jamesian Republic » Mon Jul 26, 2021 6:01 am

“I really wish that the police did not have to kill protesters. I think the government should listened to their demands. Anyway it is also good to know a nation fighting for freedom is being recognized.”
David Peterson, Secretary of State

User avatar
Frisia Magna
Lobbyist
 
Posts: 19
Founded: Nov 05, 2019
Ex-Nation

Postby Frisia Magna » Mon Jul 26, 2021 9:55 am

"Why would you land on the moon 'again'? Or I reckon the correct question is, who would you not land on the moon at any point in time between the first time you did and now? How else would you build your lunar colonies?"
Pieter Koerselman, Prime Minister of Frisia

sig
Kingdom of Frisia || Cyningdom Friesland
10 Aug 2021
Þe Feorbiliþe: Edgar van Helsing, Prime Minister of Frisia in 2003-2014, made Baron Helsing of Siefenhausen. | "Executing the Sultan may see us have another Malay Uprising on our hands" Marshal Commander Offenberg warns. | Bidvest AG evacuates Dili. Australian bombardment led to the death of at least 100,000. | Manchuria sends soldiers at the border with Ryojun. Legation Cities drop 5 GBU-43/B bombs on Beijing; "Respect the demilitarised zones or else" - Chairman Carlsborough. | 2021 Plebiscite shows 72.8% of New England's population would prefer to continue being a Lordship in the Britannic Commonwealth.
Don't know whether to create a Großdeutschland or an Anglo-Saxon Britannia puppet next.

User avatar
Meebritolia
Secretary
 
Posts: 28
Founded: Jul 03, 2021
Ex-Nation

Postby Meebritolia » Mon Jul 26, 2021 10:50 am

big cocaine moneys
=THE EMPIRE OF MEEBRITOLIA=

User avatar
Frisia Magna
Lobbyist
 
Posts: 19
Founded: Nov 05, 2019
Ex-Nation

Postby Frisia Magna » Mon Jul 26, 2021 10:54 am

... /still me?
Kingdom of Frisia || Cyningdom Friesland
10 Aug 2021
Þe Feorbiliþe: Edgar van Helsing, Prime Minister of Frisia in 2003-2014, made Baron Helsing of Siefenhausen. | "Executing the Sultan may see us have another Malay Uprising on our hands" Marshal Commander Offenberg warns. | Bidvest AG evacuates Dili. Australian bombardment led to the death of at least 100,000. | Manchuria sends soldiers at the border with Ryojun. Legation Cities drop 5 GBU-43/B bombs on Beijing; "Respect the demilitarised zones or else" - Chairman Carlsborough. | 2021 Plebiscite shows 72.8% of New England's population would prefer to continue being a Lordship in the Britannic Commonwealth.
Don't know whether to create a Großdeutschland or an Anglo-Saxon Britannia puppet next.

User avatar
Tremulo
Attaché
 
Posts: 72
Founded: Feb 02, 2021
Ex-Nation

Postby Tremulo » Mon Jul 26, 2021 10:55 am

AN: Good on that pickle farmer!

AAN: Well, if Britania pulled something they ought to pay for it.

Breaking News: Holiday World: Tremulo has just acquired several okapis as part of a conservation program.
Last edited by Tremulo on Mon Jul 26, 2021 10:57 am, edited 2 times in total.
Indiana 2, Island Boogaloo
Firefly News: Otter population in New Patoka Lake up 25% from last year according to census, President Johnson to judge venison cooking festival, Progressive Party conflicted about Green Party in latest meeting, Collectivist Action Party's leader to face life in prison for orchestration of riots in Wabash

Usually vibing on F7. Literally just an average dude, nothing special.
Mainly focusing on expanding trivia and culture factbooks, attempting an emphasis on humor.
This nation represents my views for the most part, with a few differences. I don't think there's any unironic anti-centrists, lol.
NS stats and policies have been shot out of the canonicity cannon.
Also, Jeremy Brett as Sherlock Holmes is very pogchamp.

User avatar
Frisia Magna
Lobbyist
 
Posts: 19
Founded: Nov 05, 2019
Ex-Nation

Postby Frisia Magna » Tue Jul 27, 2021 12:39 am

/bump
Kingdom of Frisia || Cyningdom Friesland
10 Aug 2021
Þe Feorbiliþe: Edgar van Helsing, Prime Minister of Frisia in 2003-2014, made Baron Helsing of Siefenhausen. | "Executing the Sultan may see us have another Malay Uprising on our hands" Marshal Commander Offenberg warns. | Bidvest AG evacuates Dili. Australian bombardment led to the death of at least 100,000. | Manchuria sends soldiers at the border with Ryojun. Legation Cities drop 5 GBU-43/B bombs on Beijing; "Respect the demilitarised zones or else" - Chairman Carlsborough. | 2021 Plebiscite shows 72.8% of New England's population would prefer to continue being a Lordship in the Britannic Commonwealth.
Don't know whether to create a Großdeutschland or an Anglo-Saxon Britannia puppet next.

User avatar
Free Paris
Civilian
 
Posts: 0
Founded: Jul 14, 2021
Ex-Nation

Postby Free Paris » Tue Jul 27, 2021 5:07 am

Tremulo wrote:Breaking News: Holiday World: Tremulo has just acquired several okapis as part of a conservation program.

"I know not what an 'okapi' is."
"Klaus, was sind diese... Okapi? Echt? Ist das so? Es klingt wie ein dummer Name. Hahaha!"
"Klaus tells me this is some sort of... horselike deer[1] found in the woodlands of the Congo. Why you would want them bewarened[2], I have no clue. I'd say these things' hides would make a fine hrock[3]."
- Generaloverst Günther von Bromberg, Officer in the Deoch Caserly Heere, Redesforestitter of the Rede of Seven

[1] animal
[2] conserved, preserved
[3] coat
⚜ ⚜ VILLE LIBRE DE PARIS | ♖ | FREESTEAD OF PARIS | ♖ | FREIE STADT PARIS ⚜ ⚜
A pocket of purgatory in an otherwise peaceful (but tense) 1949. NS stats court-martialed and hanged.
The Past - The Present - The Future
[660 kHz] Allied Radio: 18, mostly burghers, killed in blast in Vaugirard Clothfabric, the only working fabric in Paris; linked to "mishandling rather than terrorism", says General Chapman | Japanish Caserly Marine takes into thenst first sakebuilt drawerborne flytug driven by a strealdrivework, the Matsudaira A49M | Uproar in Turin brought by crashing werthship quelled by Carbineers; 31 killed, 108 wounded | Wilners see rising deaths by creft; wittenshippers say it may root from the atombombing of Wilna by the USSR in 1946
Na ne forgife ic þe, na ne trucige ic þe | :trollge: | Current flag trappu: Astolfo, from Fate/Extella Link

User avatar
Wormfodder Delivery
Diplomat
 
Posts: 552
Founded: Feb 14, 2021
Ex-Nation

Postby Wormfodder Delivery » Tue Jul 27, 2021 5:28 am

Free Paris wrote:Crowd gathers in Place de la Concorde in uproar against lack of food rations; "Fleshchoppers" brought in to tostrew uproarers; 81 dead

Image
Ģ̷͜͠͡ò̵̡͟͡ò̡̧͘͝d̶̨́͘҉ ҉̵̷̨̛o̶̧̧͟͞n̷̢̛͜͝ ̕͢҉̨̛ỳ̧̢҉͞ǫ̶̸͝͠ų̵͘͞҉ ̸̶̨͟͟t̶̡̛͢͞o̷̕͢͠͝ ̛̛̕͡͡ǵ̸̢̧͘ȩ̷̴̢͜t̸͟͟͟͠ ̴̡̡̡͘ŕ̴̵̛́ì̸̸̡͠d̷̛҉̷́ ̵̴̵͘͠o҉͜͢͝͝f̶̢̨̕͡ ̸̵̡̕͘t̷̨̕͝͝h̶͘͢͢҉ȩ̶̸̨́s̴̴̴̶̢e͡҉̴҉̵ ̷̡̛͢͝Ģ̸̛͝͡ǫ̶̡̛͠s̨҉̷͜͞ḩ̸́́͠ ̵̶͠͞͠d̢͘͘҉͞á̧̢͢͠r̵̢̕͜͝n͘҉̨̛͝ ̷̡̧̢́C̕͜͝҉͡ŕ̕͜͢͟o҉̛̛͝͞w̷̶̢͜͡ś̶͟͠͞,̴̛́̕͞ ̴̧̢̡͝ę̵̵̧͢f̡̀͘͡҉f͘҉̡̀͠į̡̛͟͞ń̸̸͜͢'҉̧͠͡͞ ̵̴̛̀̀B̴̕͟͢͟ì̢͟͞͞r̸̷͜͡͠d̵̡͢͠҉s̨͘͢͝͠ ̸̨́̀͞c̸̕͜͝͞a̴͘͞͠͝ǹ̨̡̡͘ ̷̨̀͜͢r̴̢͢͝҉ờ̡͜͡t͢҉̛͘͟ ̵̀͘͜͝à̵̛̀͞l̴̸͜͢͢ĺ̴̴̛͘ ̸̵̴̀͠f̷̵̵̨̀ǫ̶́͘͟ŗ̀̀̕͞ ̴̴͘̕͠a̵̡̡͢͠ļ̵̷͟͢l̸̸̨̀͝ ̷́͟͠͞I̶̕͜͢҉ ̵̶̢͘͠c̷̨̢͘͝a̵̴̧͜͝ŕ͢͟͞͡e҉̷̸̧̧,̸͘͟͢͡ ̷̢̨͢͡s̵̢̛͠͠c̶̨̀͜͝r̢͞҉̡͠e̢҉͡͡͞ẁ̵́͟͞ ̷̨̧͘͢e̸̢̢͢͡m҉̨̀͟͢'̨̡͢͜͝,͘͘͢͞͡ ̧̡̨̛͝t̢́͘͜͠h̶̛́͢͞ę̶̴̢͜s҉̡̨̀͢ȩ̷̧͜͠ ̷̵̕҉͝f̸̢̛͞͠è̸͜͢͝a̶̵̢̧͝t̷̢͢͠͠h̶̵͜͞͠è̷̢͟͡r̶̡̧̕͞è́̕͢͟d̷̵̀́́ ̷̧͘҉͟f̨́͜͜͜e̡̨͘͢͟ĺ̸̛͟͜ơ̶̶̛͠ń̵̵́͟s̡̛͡҉̕,̵̷̨̢̀ ̢̢́́͢h̸͟͟͝͝ó̵̧͢͠p̸̡͝҉̕ę̷̷̷̵ ̶̷̛̕͠t̶̵͝͝͞ḩ͘͘͜͡ę̸̷̸̀ ̶̶̡̀͟F̶̸̕͜͟l̵̷̢̀͘e̢̛͘͝͞s̴̸̷̢͠h̶̴̢͟͝c̶̡͘͜͢h̵̡͟͝͠o͞҉̷͠͝p̢̕͘͘͠p̶҉̀̕͢ę̶̷̢̀r̵̵̡̢͢s̶̨̀͘͘ ̶̢̧̛͢m̸̵̶̵͟a̵̛͜͟͝ḑ̸̵̀͜e̢̡͝҉̕ ̷̴̛̀́i̴̸̢̧̕t̢́͜͜͠ ̷̵̴̡͢i҉҉̸͢͡r̶̡͞҉͜ơ̸̴̵͝n̵̴͟͜͡i̸̧͘͢͞ç̸̀̕͝ ̴̧́̀̕w̸̸̵͡͞į̶̴́͜ţ̡̕͠͡h̴̸̀͜͞ ̵͜҉҉̶t̨̨̛͜͡h̷̴̷͠҉e̴͜͡͡͝i̵̧̧̧͠r̨͜҉̛͠ ̡́̕͞͞t̵̨͜͡͡ǫ̶̴͟͡à̸̀͘͞s̴̶̢͢͠t̸̡̀͟͜i̶̧̛͢͡n̵͜͝͠͠g̵̴̢̕͠ ̵̶͞͝͞ǫ͡͞҉̕f̴̶̨̛͢ ҉̀̕͢͡t҉̡̢͘͞h̴҉͢͜͟e҉̨̛̛͘m̷̷̶͠͞.̷̧͘͟͞ ̡͢҉҉͝W̡҉̧͘͝é̢̢̀͟í̶͢͝͡r̵̴̷̡͘d̨̢̢̛͜ ̶̷̛̛̀f̵̢̕̕҉ù̴̷̢͝ǹ̸̡̕͢c̛͜͞͝҉t̸̵̶̛͡į̨̡̀͜ò̴̸͟͝ń̨̛͢҉ ̵̶̡̕͠t́̀͘͞͝ǫ̶̴́͞ ̸̶͘͞͞ì̶̧́͝ḿ̕͘͢҉p̶̶̴̨̨l̵̴͘͜͝e̸̴̸̢͜m̧̢͢͡҉e̶̵̸̢̢ń̴̨͜͞t̶̡̛̛͞ ̸̧̕͢͠i̸̷͟͝͞n̡͟͜͡͞ ̡̨̡͢͢à̴̴̷̧ ̵̧̧͢͠ć̶̡̛͠h̴҉̡͘͞o̸̢͠͞͝p̶̡͢͝͝p̢̨̕͞͝é̡̕͟͜ŕ̢҉҉̸,͘̕͢͝͝ ̷̡̀͟͠b̶̸̢͞͝ų̵̕͟͠t̡̛͢͝͠ ̵̴͟͡͠į҉̶̶͟t̵́͜͡҉ ̴̷̡̢͟s̴̴̨̧͠ę̛̀̀͜e̶̡͜͡͠m̴̶̴̢͟ś̀͘͘͡ ̷̨̧͘͢l̶̴̷͝͠i̸̴̵͘͟k̴͜͠͞͡ȩ̶̛͟͠ ̧́͜͞͞o̶̢̧͢͞n̸̡̛͘͡é̸͘͟͝ ̷̢̢҉̷ó̶̧͟͠f̵̡́͘͠ ̵̷̛́͠ţ̵̛͟͞ḩ̛̀́͜e̴̵̡̨̕s̷҉̴̵̵e̴̢̛͘͞ ̢͟͜͝͡T̵̶͘͢҉ḩ̸̨̀͞e͢͞҉̧͞ŕ̴́͜͠m҉̡͟͠͡ǫ́͘͜͞m̵̵̨͜͝i̸̧̕҉͞x̵̵̧͝͠è̸͘͢͠ş̀́̕͢ ̵҉̡͟͜m̵̴̧̧͢ò̴̶̢͞d̨͢͟͢͠è̵͢͜͝ŗ̸̴͜͠n̴̷̸͢͡ ̢̡̛̀͢w̴̢̨̢͢o̶͢͜͞͞r̡̀͜͡҉l̡̢͜͠͝d̡͘̕͢͞s̵̷̛͠͞ ̷̵̨́͠t̴̵̶̢͠e̴̢̨̛͘n̸̨͜͜͠d̨͜͜͜͠ ̷̵͘͠͞ţ̵̢̛͝ơ̴̶͝͝ ̵̡́̀͘h̡̨̀͢͝à̡͟͞͡v̸̧̛͘͜e͟҉̨̛͢.̴̴̢͘͜ ́̕͟͡͡Ẃ̵̷̕͠ȩ̸̕͘͡l̸̴͢͝͝l̵̛̀́͡,̷̨͢͝͠ ̷̕͜͝͞g͘҉̢̢̛o̡̢̨͢͞o҉̶̨́͞d͝҉̨̕͟ ̵̡̛͢͜o҉̴̢̕͟n̸̴̡͜͢ ̷̸̧͞҉y̴̸̸͢͝o̷̡̢͘͘ù̴́͢͞ ̨̛͘͘͜f̷̨̧̛̕ǫ̛͟͟͝r̷̶̀͟͞ ̷̸̢̡͡t̸̴̶̨̕h̷̸̛̀͞a͢҉̷̛͠t̸̢͢͟͠.҉̀͘͠͡

Good on you to get rid of these Gosh darn Crows, effin' Birds can rot all for all I care, screw em', these feathered felons, hope the Fleshchoppers made it ironic with their toasting of them. Weird function to implement in a chopper, but it seems like one of these Thermomixes modern worlds tend to have. Well, good on you for that.Image
T̏͒͗̽̄̈́̂ͭh͂͆̽e͆ ͫ̈ͫ͂ͮ͑͋͋W̋̀̉́ͬ͂ͨo͂͊ͭ̃ͫ̀ͫ̚r̈́m̅̇̀ͧ̆́́ͯfͪ̿̎̊̑́ͬ̽̚ȍ̒̍͐͊d̄̾dͨ̃͒ë̇͐̅͆̒r̆͗͋ͪ̎̾̍̐̓ ̂̈̍D͒̑e̓̿ͨ͆̑̐̎lͫ͊̾ͪ͊ͦi͂ͫvͥͥ̿̿eͦ̾ͥ͛͗r̋ͯ̏ͫy͋̏ͬ̏͋̅̎ͯ ̑̐̊̉͋̈́S̈̓͛͐e̋ͤȓ̓̐̈v͛ͮ̊͒͋ͤ̅iͯ͒̎́ͣc̉͆ͦ͊ͫͣ̐e̊͑͆̇͐̾̍̓ ̏̔Aͨͪ̎͂ͭnͦ̉n̓̏͛͑o̓̈́̀̊͆̋̌̌͛u̓̾ͣͫn̂ͧc̓͌̿̇̏͆̿ȇͬs̍̽̿̊̎ ͬ͑̐ͩï͑̉t̿̾̃ͣͭ̉̿̋'ͬ̑̐ͨ͋ͯͭs̋͒͐͋͐̑͂ ̇̿̓̊͆̒͗͛ͯe̿͒̆̚s̒͂̈́͂̅t̃ͧ̏ͤͫ̎ͥ͛a͐͑͗̄͗ͮ̃b̍ͩͩ͛l̆͂͊ͫï̃̋̌̓ͪ̿ͩ͌s͐ͮ̃̂ͮ̎̄ȟ̾m͐̍ͮ̊̊͑̏̅̈eͨ͐̎̊̑ͣ̒n͊̓̃̑t̓̎͛̓ ̍̓͑oͨͨ̓f̆̎ ͬCͭ͂͆͑ŏͫͭ̋̚l̋̔̈́̔̌o̐̈́̆̓͋̿ͭ͗̚ń̂̋ͨ̓̆īͯ̆ê̏̆ͧs̿̋͑ͥ͆̚ ̎͆̌̓̚ȏ́̌̈̐̍̆n̑̈́͂̑̉̚̚ ̎̐t̀͋̋ͯͯhͬ̽͐ͤ͌͋ĕ̇ ̿̓ͮ̌͊ͮNͧ̄̿͗ͭ̆ͭeͥ̐ỉ̆͒̅̂ͤ̑g̉̓ͤͩ̀̀̌̆h͆͒̆͆͑̊̍b̊͗ͭ̎ͪ͗͒ͦỏͣ̒̔ͪ͗̂͋̃uͧͨr͂ͬ̈́̽ͦ̎̓̏iͧͥ͌̈ͫ͌̔n̋͌̿̂g̅̋̀̔ͭ̄ͫ̐ͭ ͌͊ͩI͛̀͂sͥͨͮͤͩ͊̒l͒̄̄͂ͦ̅̇ǎ̔͐̅ͫ̽nͫ̊̑̎́͗̊dͣ͐͊ͪ̾,ͧͫͩ̔ͫ͗ͣͪ ͋̀́͒̏ͨͥͫ̚ẘͥͨ̽hͥ̄̊ͨiͤ̑̊͑̓̈ͮ͊̿cͩ̾ͤ̿h͗̆̎ͦ͑ ͭͭ͂̍͂̽ǎ̋̍r͊ͩ͂̽͐̔̾ě̎̉̓ͭ ̌̆c͌͋̈̏ͥà̓lͬ̆ͨ̃̋ͪ̑ͩlͮ̄ͪ̍̍͗̿̋̒e͌ͨdͮͮ̃̓̏͊̚̚ ̇̉̉Nͨă̎̎d̿ͩ̓̀a͋ͩȍ̀ͮ,̾̂ͫͪͬ̎̚ ̽̂̉ͤ̀T̽͒a͊̏̏iͣ͂h͌o̎ͨ͋̾͊̐̀ ̇̊̌̽͛̄͑͂̇a̿̐ͩͥn͗ͩ̌̋̏dͬͣ ́̉K͗̇̈yͨ̚r̈ͯc̄̾̎̿̉͑̆̊aͨ̍ͩ̅ͩ͛̈̚l̓͌͒̓ͤ͋͐ͮͩw͌yͣ̾͌̔̆nͪ͛͒̓̂̓i̽̃aͦ̌.̇
͂̈T́͑͊ͮhͦ̃͗̀͐̑ͮe͑ ͨ̉̒N̈́̎́̂ͨͬe̐̿w̾̽̇ ̂͒̊ͤ͛ͯG͌̌ͪ̑o̓̽̅̐v̍̍̊̄͂̂̚ȇ̈́͂͒rͥ́͛n̒͋ͫe͑ͬ̽ű̌r̽ͪ̔̓ ͫ͌̆̈́̊̂̏̾̀o̽̽͐͂ͦ̂fͮ̈ͭͧ̌ͪ ̽̂̇̏̽tͭhͨ̓͑ͨ́ͪ̅ͥȇ͗͒̓͗s̍e͑̋ͨ̋ͯ͋̈̐͐ ͗͐̔̇̿̂lͤͨͭ͛̔̎̚ȧ̐͗n͒̓͒̃d̊̽̋̍ͭ̾sͫͥ̉ͭ̚ ͗̀̊̓̾̈̐s̅̅͋h͒͒ͧ̄͂ã̑̇͐̿̓l̔̀ͭͧͫͧ̎l͛͛͋͗ͩ ͪͫ̆̊̾̄ͣbͫ̀eͬ̔ ͨ͛͌̇̒ͤR͋̂ͣͧͣͣ̏ȯ̐ͤ̆͗͆ͬ̉ṅͭ̒̿̽a̓l̆̾̏͊ͩͮͧͮͣd̓͆́̊͒ ̌̂ͤ͑͑ͥM̂̏̐̓̆ͦĉ͋̽Dͫͣͦ̉̾̚ōͨͭ̆nͧ̐͂a̓̓̎ͩ̏l͗̌͗̔d̊̈́̿͛̃͛̑̚,̆̃͊̄̂̈́ ͪ̑̾͌a͌̋ͯ͌ ̆̓̃̈̌fͨ̈́̑͋rͣ͑̑ḯͮ̃e̒̂̃̇̊̍̄nͨ̃ͤͧd̍̇ ͗̌̃ͯ͒̇ő̄̍f̈ͫͪͭ͗͆̚ ͗͋͊̔̔͂̆̅ͭoͫ̒u͗͗̋rͧ̓̌̈́̃ ̈̎͂Ċ͒͊͐ͯ͂̆ǒͫͩ̄͋ͨ̈mͤ̿̉͂́ͭpͩͨ̃͌̇̐̚a̍͊͂ͭͯ̂ͯͨn̏͆̇ͤ̔̓̂ͪyͮ̐̽̒͛͛ ͨ͗̃͆̚a͐n̈ͦ͂ͫ̑̓̒d͐̆ ̑̾f͋̐̀̄e͒̂ͫ̊̈͑̈l͐ͥ̌͐̚lͩ̽͊̔ͣͤ̿o̍̆ͪ̔̅̑w͐ͬ͆ ̑̈̐ͨc̍ǎ̅̈͒͌pͬͦͭ̊̆̿̋ͫ̃îͬ́̋̈̒ͯ͂t̒͒ͭͤ͗a̿ͨ͂lͤ͂ͬͪ̒̆ͪi̍ͦ̌̆ͫ͋sͭ̑t̑̈͑͛̂̅̌.̊̉

The Wormfodder Delivery Service Announces it's establishment of Colonies on the Neighbouring Island, which are called Nadao, Taiho and Kyrcalwynia.
The New Governeur of these lands shall be Ronald McDonald, a friend of our Company and fellow capitalist.
NS Stats do not count, unless it is funny.
The Transcripts canonically do not exist and merely serve to make the garbled Wormsspeak readable.
Canon Policies.
Open to RP, send me Telegrams, Pretty much compatible with everything.
Powerlevel of 4,5 according to this classification
Industrial Age Schizotech and Proud
Zero tolerance for godmodders and no effortposters are nearing that too.
The Wormfodder Delivery Service, bringing Wormfodder to you, whereever you are.
I also am currently making a pocket guide on how to have a good time on F7, as well one on (ノ ゜Д゜)ノ ︵ ┻━┻.
Ask the many questions us here, though answers aren't guaranteed~
Get the latest, hottest news at WDSNN, the best News source of the next dimension!
It is now safe to keep playing.

User avatar
Frisia Magna
Lobbyist
 
Posts: 19
Founded: Nov 05, 2019
Ex-Nation

Postby Frisia Magna » Tue Jul 27, 2021 5:45 am

"With the East Indies in the situation it is right now, I shouldn't even be surprised about this and yet here I am. How does a delivery company specialising in one particular material find the funds to colonise a neighbor's territory, and why would a Fast Food Chain mascot become that place's colonial governor?"
Pieter Koerselman, Prime Minister of Frisia
sig
Kingdom of Frisia || Cyningdom Friesland
10 Aug 2021
Þe Feorbiliþe: Edgar van Helsing, Prime Minister of Frisia in 2003-2014, made Baron Helsing of Siefenhausen. | "Executing the Sultan may see us have another Malay Uprising on our hands" Marshal Commander Offenberg warns. | Bidvest AG evacuates Dili. Australian bombardment led to the death of at least 100,000. | Manchuria sends soldiers at the border with Ryojun. Legation Cities drop 5 GBU-43/B bombs on Beijing; "Respect the demilitarised zones or else" - Chairman Carlsborough. | 2021 Plebiscite shows 72.8% of New England's population would prefer to continue being a Lordship in the Britannic Commonwealth.
Don't know whether to create a Großdeutschland or an Anglo-Saxon Britannia puppet next.

User avatar
Tremulo
Attaché
 
Posts: 72
Founded: Feb 02, 2021
Ex-Nation

Postby Tremulo » Tue Jul 27, 2021 5:59 am

Law Enforcement Protectron blocked a major interception in Greveshaw when its generator went into overdrive. The robot was neutralised by first-responders before it could explode.

"And that's why robot law enforcement is a bad idea."

- President Johnson

News: For the fifth time this year, a massive group of hunters and army specialists are searching Mt. Mudsock National Park for the 'Giant' living at the base of the mountain. This marks the hundredth time that such a trip has been made after independence, and the first time such an event will be live-streamed.
Indiana 2, Island Boogaloo
Firefly News: Otter population in New Patoka Lake up 25% from last year according to census, President Johnson to judge venison cooking festival, Progressive Party conflicted about Green Party in latest meeting, Collectivist Action Party's leader to face life in prison for orchestration of riots in Wabash

Usually vibing on F7. Literally just an average dude, nothing special.
Mainly focusing on expanding trivia and culture factbooks, attempting an emphasis on humor.
This nation represents my views for the most part, with a few differences. I don't think there's any unironic anti-centrists, lol.
NS stats and policies have been shot out of the canonicity cannon.
Also, Jeremy Brett as Sherlock Holmes is very pogchamp.

User avatar
Nacrad
Ambassador
 
Posts: 1449
Founded: Jan 16, 2020
Left-Leaning College State

Postby Nacrad » Tue Jul 27, 2021 8:36 am

"If you've searched for it a hundred times and you still didn't find it, then it probably doesn't exist. Then again, is this a tradition, just like the Swan Census I know people in the UK do?"
Chris Wong, Citizen
OOC - HRT 19.07.2023
Call me Hannah
Pronouns: She/They

Basically the result of Anglo-Dutch quarrels on who can profit more from Mingsplosion, coming to a retcon near you!

International News: HUNGARY IS OUT: Hungary quits the Warsaw Pact | Greece legalises same-sex marriage
Domestic News: 16 FEB 2024 (FRI) | Year of the Dragon: 10% birth rate boost expected, says Dept. of Health | CSG Resolute departs for ally visit | Highways & Transport Dept. revives M17 Motorway project between Namchon, KX and Samming, LK
Weather: Riverfort 23/27°C | Amoy 19/21°C | Taipei 23/25°C | Namchon 13/26°C


User avatar
Frisia Magna
Lobbyist
 
Posts: 19
Founded: Nov 05, 2019
Ex-Nation

Postby Frisia Magna » Tue Jul 27, 2021 8:51 am

"How poorly are they running that poor island that rainfall ends up killing seven in the World's greatest city? That doesn't make any sense, what is this, the middle ages? The 20th century?"
Pieter Koerselman, Prime Minister of Frisia
sig
Kingdom of Frisia || Cyningdom Friesland
10 Aug 2021
Þe Feorbiliþe: Edgar van Helsing, Prime Minister of Frisia in 2003-2014, made Baron Helsing of Siefenhausen. | "Executing the Sultan may see us have another Malay Uprising on our hands" Marshal Commander Offenberg warns. | Bidvest AG evacuates Dili. Australian bombardment led to the death of at least 100,000. | Manchuria sends soldiers at the border with Ryojun. Legation Cities drop 5 GBU-43/B bombs on Beijing; "Respect the demilitarised zones or else" - Chairman Carlsborough. | 2021 Plebiscite shows 72.8% of New England's population would prefer to continue being a Lordship in the Britannic Commonwealth.
Don't know whether to create a Großdeutschland or an Anglo-Saxon Britannia puppet next.

User avatar
Horde of One
Lobbyist
 
Posts: 22
Founded: Nov 07, 2020
Ex-Nation

Postby Horde of One » Tue Jul 27, 2021 11:36 am

Serbia's request for a ceasefire goes unanswered as Mukhtarid bombardment of Belgrade, going on for 108 hours, 'shows no sign of stopping'.


I see littlle tactical value in continuing the attack when the enemy has already offered to negotiate terms. Even more so given that humans have a high degree of emotional intelligence, which would probably make the members of the Mukhtarids and foreign powers turn against their government once they see that the bombardment is being carred out more as an act of spite than a rational and cirurgical attack which aims at a military/political target and not, as it seems to be the case, against the general civillians.-Observant Epsiarch


BN: News in sig
What could have been.
What may yet be.
Reality depends on perspective.

A collection of three star wars based alternate histories. Very loose adherence to canon, I take the interesting bits and leave the rest.

User avatar
The Jamesian Republic
Postmaster-General
 
Posts: 14869
Founded: Apr 28, 2020
Civil Rights Lovefest

Postby The Jamesian Republic » Tue Jul 27, 2021 12:35 pm

“Give peace a chance!”
A Jamesian Beatnik


From JBC News

The International Assembly and United Nations summit has resulted in many advancements in inter dimensional diplomacy and cooperation, The Jamesian Republic and the rest of Gaia aligning with the United States and its allies. However there was some culture shock from the UN. Considering the fact that many aspects of Gaia are similar to Earth. Including some world leaders. When it came to the leaders of Gaian countries many observers confused the leaders with leaders from Earth, past and present. This of course led to a break down in relationships with among others Russia PRC China North Korea Iran and Saudi Arabia. This has also brought concern over these relationships with the Gaian international community. Due to this President Mikhail Pavlov of The Seniat Union fell into a heated confrontation with Russian President Vladimir Putin. Even the Shah of Farsia had an incident with the Ayatollah of Iran. Despite this many are hopeful for this new opportunity with the Earth timeline.

User avatar
Frisia Magna
Lobbyist
 
Posts: 19
Founded: Nov 05, 2019
Ex-Nation

Postby Frisia Magna » Tue Jul 27, 2021 10:21 pm

/bump
Kingdom of Frisia || Cyningdom Friesland
10 Aug 2021
Þe Feorbiliþe: Edgar van Helsing, Prime Minister of Frisia in 2003-2014, made Baron Helsing of Siefenhausen. | "Executing the Sultan may see us have another Malay Uprising on our hands" Marshal Commander Offenberg warns. | Bidvest AG evacuates Dili. Australian bombardment led to the death of at least 100,000. | Manchuria sends soldiers at the border with Ryojun. Legation Cities drop 5 GBU-43/B bombs on Beijing; "Respect the demilitarised zones or else" - Chairman Carlsborough. | 2021 Plebiscite shows 72.8% of New England's population would prefer to continue being a Lordship in the Britannic Commonwealth.
Don't know whether to create a Großdeutschland or an Anglo-Saxon Britannia puppet next.

User avatar
Nacrad
Ambassador
 
Posts: 1449
Founded: Jan 16, 2020
Left-Leaning College State

Postby Nacrad » Tue Jul 27, 2021 10:25 pm

"Well, I do see how this can be confusing. And why would you try to be closer with our fucked-up timeline? I say you guys should run as far as possible from our world - it's hell here."
Chris Wong, Citizen
OOC - HRT 19.07.2023
Call me Hannah
Pronouns: She/They

Basically the result of Anglo-Dutch quarrels on who can profit more from Mingsplosion, coming to a retcon near you!

International News: HUNGARY IS OUT: Hungary quits the Warsaw Pact | Greece legalises same-sex marriage
Domestic News: 16 FEB 2024 (FRI) | Year of the Dragon: 10% birth rate boost expected, says Dept. of Health | CSG Resolute departs for ally visit | Highways & Transport Dept. revives M17 Motorway project between Namchon, KX and Samming, LK
Weather: Riverfort 23/27°C | Amoy 19/21°C | Taipei 23/25°C | Namchon 13/26°C


User avatar
Frisia Magna
Lobbyist
 
Posts: 19
Founded: Nov 05, 2019
Ex-Nation

Postby Frisia Magna » Tue Jul 27, 2021 10:32 pm

"I'm not sure if it's possible to be, at the same time, more imperialist and fascist. Imperialism requires having a multicultural state -not in terms of legal multiculturalism, sure, but at the very least the existence of one- while fascism uh... tends to wipe out other cultures. Nacrad being an imperial state I could see it, you do have an 'overseas region' borne out of literal conquest, to speak nothing of your own neighbor whose land you unlawfully occupy... but fascism?"
Fredrijk of Thorpe, Citizen in Aemstell
sig
Kingdom of Frisia || Cyningdom Friesland
10 Aug 2021
Þe Feorbiliþe: Edgar van Helsing, Prime Minister of Frisia in 2003-2014, made Baron Helsing of Siefenhausen. | "Executing the Sultan may see us have another Malay Uprising on our hands" Marshal Commander Offenberg warns. | Bidvest AG evacuates Dili. Australian bombardment led to the death of at least 100,000. | Manchuria sends soldiers at the border with Ryojun. Legation Cities drop 5 GBU-43/B bombs on Beijing; "Respect the demilitarised zones or else" - Chairman Carlsborough. | 2021 Plebiscite shows 72.8% of New England's population would prefer to continue being a Lordship in the Britannic Commonwealth.
Don't know whether to create a Großdeutschland or an Anglo-Saxon Britannia puppet next.

User avatar
Wormfodder Delivery
Diplomat
 
Posts: 552
Founded: Feb 14, 2021
Ex-Nation

Postby Wormfodder Delivery » Wed Jul 28, 2021 2:51 am

Frisia Magna wrote:Dominican Workers' Republic requests Frisia to extradite former Dominican president Carel Harlems.

Image
H̷̢̛͢͡a҉̸̕͜͞h̵҉̡͜͠a̷͘̕͡͞,̨̕͟͝͝ ̷̡͢͟͠s̶̢̕͟͠i͞҉̨̀͢l̷͢͡҉͞l̨̀͘͜͜y̡̕̕͟͟ ̶̡̡̕͝C̴̕͜͠͡o̵̴̢̢̕m̢̛҉̵͢m̨̡̢͜͜i̢̧̕͟͞e̢̡̛̕͠ş̧̢͘͜.̨̨̛̀͡ ̸̵̢́͞D̵̵̨͞͝ŗ́̕͘͜ì̡͟͠͞v̵̵̧̛͢è̷͘͠͝ ̷̧̀͘͠t̵̴͠͝͡h̴̡̡̀͜e̴̷͟͜͠ ̛̛͟͡͠p҉̨́҉͟r̡̛͠͡͝e̡̢͢͟͡ś̶̨͞҉ì̢̕͘҉ḑ̷̶͟͡e̢̢̧̕͟ń̷̨̧͡t̴̷̵̛͟ ҉̡̧̡̛a̷̧̢͟͡ẁ̵̸̡͠a̶̴̴̵͡y͢͢͟͟͠,̵̴͟͞͞ ̷҉̵͞҉b̸̛́́͞ú̶̴͝͝t̸̸̸̛͞ ̷̀͘͞͞t̨͡͠҉̵ḩ̷́̕͡é̵́̕͝n̷̶̶͢͟ ̶̢҉́́w̴̸̸̡͡ą̴̛́̕n҉̨̢̨͟t̷̡́́͡ ͘͟͞͞͝ḩ̷̛́͢į̵̡̀̀m̷̛̛͜͜ ̷̵̧̛͟b̧̡̛̀͞a̵̧̛͝͠ć͜͡͡͡k̷͢͝҉͡ ̀͟͜҉̛i̷̡͘͢͢ḿ̶̵̵͜ḿ̸̡҉̴è̡̀͘͢d̴̨̕̕͢i̴̶̴̶̡a͜҉̵̛͝ţ̢̛͢͞ļ̴̷̛͘ý̸̶̢͢.̷͜͝҉̢ ̵͢͢҉̶Ĺ̡͘͘͠ǫ̢͟͢͠l̶̸̶̢͜.͘̕͢͢͠ ̴̸̷̀͝T̸̶̨̛́h̛҉́͢͝í̢̛͜͢n̶̵͘͝͝ķ̛͘͘͠ ̵̀͘͜͞F́͡҉̡̕r̸͜͠͠͠i̴̡̕͢͞s̸̀͜͡͞ì̷̧̀͠a̷̶̛͜͠ ̸̧̛̕͟s̷̛͜͝͝h̡̕͜͜͝ǫ̵̷̛͞ú̴́͢͝ĺ̢͘͘҉d̶̸͢͡͡ ̢̡҉̸͠b̀́̕͡͡r̢̧̀͟͠i̧͟͟͡͡n̕̕͢͝͡g̢̛͟͟͢ ҉̧̀͝͝h̵̛͜͠͡ì̶̶̛̀m̴̛͟͢͡ ̀͡҉̴͟b̴̶̛͘͠á̸̷͠͠ć̶̴͟͢k҉̕͢͝͝ ̶̴̕͠͞a̢̧҉̴̢ń̶̡̡̕d̨̡́͜͡ ̷̵̧̛́m̵̴̧̀͢a̸̷̡̨͢ķ̴̡̕͢e̵̡̨͡͞ ̵́͜͢҉s̴̷̴̢̀ų̸̵̕͢r̴̵̛͘͜e̷̡̡̢͢ ̷̢͜͞͡h̴̢̀͢͞e̢͘͟͝͡ ̵̶̵̢́r̶̵̨͘͜u̵̵̵̸̧l̶̨̛͜͡e̷̷̡̨͡s̴̴̡͜͡ ̶̶̶̕͘à̵͟҉̧ģ̶̵́̕a̴̢̡͟͠í̴̷̢͝n̶̛͘͝͝,̡̕͘͘͝ ̷̢̡͠͞ķ̕͘͝͞e̢̡̛͘͟ḱ̷̨̨͢e̵̷̡̢̢k̨̨҉̕͝ȩ̷́́͡

Haha, silly Commies. Drive the president away, but then want him back immediatly. Lol. Think Frisia should bring him back and make sure he rules again, kekekeImage
T̏͒͗̽̄̈́̂ͭh͂͆̽e͆ ͫ̈ͫ͂ͮ͑͋͋W̋̀̉́ͬ͂ͨo͂͊ͭ̃ͫ̀ͫ̚r̈́m̅̇̀ͧ̆́́ͯfͪ̿̎̊̑́ͬ̽̚ȍ̒̍͐͊d̄̾dͨ̃͒ë̇͐̅͆̒r̆͗͋ͪ̎̾̍̐̓ ̂̈̍D͒̑e̓̿ͨ͆̑̐̎lͫ͊̾ͪ͊ͦi͂ͫvͥͥ̿̿eͦ̾ͥ͛͗r̋ͯ̏ͫy͋̏ͬ̏͋̅̎ͯ ̑̐̊̉͋̈́S̈̓͛͐e̋ͤȓ̓̐̈v͛ͮ̊͒͋ͤ̅iͯ͒̎́ͣc̉͆ͦ͊ͫͣ̐e̊͑͆̇͐̾̍̓ ̏̔Aͨͪ̎͂ͭnͦ̉n̓̏͛͑o̓̈́̀̊͆̋̌̌͛u̓̾ͣͫn̂ͧc̓͌̿̇̏͆̿ȇͬs̍̽̿̊̎ ͬ͑̐ͩï͑̉t̿̾̃ͣͭ̉̿̋'ͬ̑̐ͨ͋ͯͭs̋͒͐͋͐̑͂ ̇̿̓̊͆̒͗͛ͯe̿͒̆̚s̒͂̈́͂̅t̃ͧ̏ͤͫ̎ͥ͛a͐͑͗̄͗ͮ̃b̍ͩͩ͛l̆͂͊ͫï̃̋̌̓ͪ̿ͩ͌s͐ͮ̃̂ͮ̎̄ȟ̾m͐̍ͮ̊̊͑̏̅̈eͨ͐̎̊̑ͣ̒n͊̓̃̑t̓̎͛̓ ̍̓͑oͨͨ̓f̆̎ ͬCͭ͂͆͑ŏͫͭ̋̚l̋̔̈́̔̌o̐̈́̆̓͋̿ͭ͗̚ń̂̋ͨ̓̆īͯ̆ê̏̆ͧs̿̋͑ͥ͆̚ ̎͆̌̓̚ȏ́̌̈̐̍̆n̑̈́͂̑̉̚̚ ̎̐t̀͋̋ͯͯhͬ̽͐ͤ͌͋ĕ̇ ̿̓ͮ̌͊ͮNͧ̄̿͗ͭ̆ͭeͥ̐ỉ̆͒̅̂ͤ̑g̉̓ͤͩ̀̀̌̆h͆͒̆͆͑̊̍b̊͗ͭ̎ͪ͗͒ͦỏͣ̒̔ͪ͗̂͋̃uͧͨr͂ͬ̈́̽ͦ̎̓̏iͧͥ͌̈ͫ͌̔n̋͌̿̂g̅̋̀̔ͭ̄ͫ̐ͭ ͌͊ͩI͛̀͂sͥͨͮͤͩ͊̒l͒̄̄͂ͦ̅̇ǎ̔͐̅ͫ̽nͫ̊̑̎́͗̊dͣ͐͊ͪ̾,ͧͫͩ̔ͫ͗ͣͪ ͋̀́͒̏ͨͥͫ̚ẘͥͨ̽hͥ̄̊ͨiͤ̑̊͑̓̈ͮ͊̿cͩ̾ͤ̿h͗̆̎ͦ͑ ͭͭ͂̍͂̽ǎ̋̍r͊ͩ͂̽͐̔̾ě̎̉̓ͭ ̌̆c͌͋̈̏ͥà̓lͬ̆ͨ̃̋ͪ̑ͩlͮ̄ͪ̍̍͗̿̋̒e͌ͨdͮͮ̃̓̏͊̚̚ ̇̉̉Nͨă̎̎d̿ͩ̓̀a͋ͩȍ̀ͮ,̾̂ͫͪͬ̎̚ ̽̂̉ͤ̀T̽͒a͊̏̏iͣ͂h͌o̎ͨ͋̾͊̐̀ ̇̊̌̽͛̄͑͂̇a̿̐ͩͥn͗ͩ̌̋̏dͬͣ ́̉K͗̇̈yͨ̚r̈ͯc̄̾̎̿̉͑̆̊aͨ̍ͩ̅ͩ͛̈̚l̓͌͒̓ͤ͋͐ͮͩw͌yͣ̾͌̔̆nͪ͛͒̓̂̓i̽̃aͦ̌.̇
͂̈T́͑͊ͮhͦ̃͗̀͐̑ͮe͑ ͨ̉̒N̈́̎́̂ͨͬe̐̿w̾̽̇ ̂͒̊ͤ͛ͯG͌̌ͪ̑o̓̽̅̐v̍̍̊̄͂̂̚ȇ̈́͂͒rͥ́͛n̒͋ͫe͑ͬ̽ű̌r̽ͪ̔̓ ͫ͌̆̈́̊̂̏̾̀o̽̽͐͂ͦ̂fͮ̈ͭͧ̌ͪ ̽̂̇̏̽tͭhͨ̓͑ͨ́ͪ̅ͥȇ͗͒̓͗s̍e͑̋ͨ̋ͯ͋̈̐͐ ͗͐̔̇̿̂lͤͨͭ͛̔̎̚ȧ̐͗n͒̓͒̃d̊̽̋̍ͭ̾sͫͥ̉ͭ̚ ͗̀̊̓̾̈̐s̅̅͋h͒͒ͧ̄͂ã̑̇͐̿̓l̔̀ͭͧͫͧ̎l͛͛͋͗ͩ ͪͫ̆̊̾̄ͣbͫ̀eͬ̔ ͨ͛͌̇̒ͤR͋̂ͣͧͣͣ̏ȯ̐ͤ̆͗͆ͬ̉ṅͭ̒̿̽a̓l̆̾̏͊ͩͮͧͮͣd̓͆́̊͒ ̌̂ͤ͑͑ͥM̂̏̐̓̆ͦĉ͋̽Dͫͣͦ̉̾̚ōͨͭ̆nͧ̐͂a̓̓̎ͩ̏l͗̌͗̔d̊̈́̿͛̃͛̑̚,̆̃͊̄̂̈́ ͪ̑̾͌a͌̋ͯ͌ ̆̓̃̈̌fͨ̈́̑͋rͣ͑̑ḯͮ̃e̒̂̃̇̊̍̄nͨ̃ͤͧd̍̇ ͗̌̃ͯ͒̇ő̄̍f̈ͫͪͭ͗͆̚ ͗͋͊̔̔͂̆̅ͭoͫ̒u͗͗̋rͧ̓̌̈́̃ ̈̎͂Ċ͒͊͐ͯ͂̆ǒͫͩ̄͋ͨ̈mͤ̿̉͂́ͭpͩͨ̃͌̇̐̚a̍͊͂ͭͯ̂ͯͨn̏͆̇ͤ̔̓̂ͪyͮ̐̽̒͛͛ ͨ͗̃͆̚a͐n̈ͦ͂ͫ̑̓̒d͐̆ ̑̾f͋̐̀̄e͒̂ͫ̊̈͑̈l͐ͥ̌͐̚lͩ̽͊̔ͣͤ̿o̍̆ͪ̔̅̑w͐ͬ͆ ̑̈̐ͨc̍ǎ̅̈͒͌pͬͦͭ̊̆̿̋ͫ̃îͬ́̋̈̒ͯ͂t̒͒ͭͤ͗a̿ͨ͂lͤ͂ͬͪ̒̆ͪi̍ͦ̌̆ͫ͋sͭ̑t̑̈͑͛̂̅̌.̊̉

The Wormfodder Delivery Service Announces it's establishment of Colonies on the Neighbouring Island, which are called Nadao, Taiho and Kyrcalwynia.
The New Governeur of these lands shall be Ronald McDonald, a friend of our Company and fellow capitalist.
NS Stats do not count, unless it is funny.
The Transcripts canonically do not exist and merely serve to make the garbled Wormsspeak readable.
Canon Policies.
Open to RP, send me Telegrams, Pretty much compatible with everything.
Powerlevel of 4,5 according to this classification
Industrial Age Schizotech and Proud
Zero tolerance for godmodders and no effortposters are nearing that too.
The Wormfodder Delivery Service, bringing Wormfodder to you, whereever you are.
I also am currently making a pocket guide on how to have a good time on F7, as well one on (ノ ゜Д゜)ノ ︵ ┻━┻.
Ask the many questions us here, though answers aren't guaranteed~
Get the latest, hottest news at WDSNN, the best News source of the next dimension!
It is now safe to keep playing.

User avatar
Mirum
Envoy
 
Posts: 277
Founded: May 04, 2021
Ex-Nation

Postby Mirum » Wed Jul 28, 2021 2:56 pm

Wormfodder Delivery wrote:
T̏͒͗̽̄̈́̂ͭh͂͆̽e͆ ͫ̈ͫ͂ͮ͑͋͋W̋̀̉́ͬ͂ͨo͂͊ͭ̃ͫ̀ͫ̚r̈́m̅̇̀ͧ̆́́ͯfͪ̿̎̊̑́ͬ̽̚ȍ̒̍͐͊d̄̾dͨ̃͒ë̇͐̅͆̒r̆͗͋ͪ̎̾̍̐̓ ̂̈̍D͒̑e̓̿ͨ͆̑̐̎lͫ͊̾ͪ͊ͦi͂ͫvͥͥ̿̿eͦ̾ͥ͛͗r̋ͯ̏ͫy͋̏ͬ̏͋̅̎ͯ ̑̐̊̉͋̈́S̈̓͛͐e̋ͤȓ̓̐̈v͛ͮ̊͒͋ͤ̅iͯ͒̎́ͣc̉͆ͦ͊ͫͣ̐e̊͑͆̇͐̾̍̓ ̏̔Aͨͪ̎͂ͭnͦ̉n̓̏͛͑o̓̈́̀̊͆̋̌̌͛u̓̾ͣͫn̂ͧc̓͌̿̇̏͆̿ȇͬs̍̽̿̊̎ ͬ͑̐ͩï͑̉t̿̾̃ͣͭ̉̿̋'ͬ̑̐ͨ͋ͯͭs̋͒͐͋͐̑͂ ̇̿̓̊͆̒͗͛ͯe̿͒̆̚s̒͂̈́͂̅t̃ͧ̏ͤͫ̎ͥ͛a͐͑͗̄͗ͮ̃b̍ͩͩ͛l̆͂͊ͫï̃̋̌̓ͪ̿ͩ͌s͐ͮ̃̂ͮ̎̄ȟ̾m͐̍ͮ̊̊͑̏̅̈eͨ͐̎̊̑ͣ̒n͊̓̃̑t̓̎͛̓ ̍̓͑oͨͨ̓f̆̎ ͬCͭ͂͆͑ŏͫͭ̋̚l̋̔̈́̔̌o̐̈́̆̓͋̿ͭ͗̚ń̂̋ͨ̓̆īͯ̆ê̏̆ͧs̿̋͑ͥ͆̚ ̎͆̌̓̚ȏ́̌̈̐̍̆n̑̈́͂̑̉̚̚ ̎̐t̀͋̋ͯͯhͬ̽͐ͤ͌͋ĕ̇ ̿̓ͮ̌͊ͮNͧ̄̿͗ͭ̆ͭeͥ̐ỉ̆͒̅̂ͤ̑g̉̓ͤͩ̀̀̌̆h͆͒̆͆͑̊̍b̊͗ͭ̎ͪ͗͒ͦỏͣ̒̔ͪ͗̂͋̃uͧͨr͂ͬ̈́̽ͦ̎̓̏iͧͥ͌̈ͫ͌̔n̋͌̿̂g̅̋̀̔ͭ̄ͫ̐ͭ ͌͊ͩI͛̀͂sͥͨͮͤͩ͊̒l͒̄̄͂ͦ̅̇ǎ̔͐̅ͫ̽nͫ̊̑̎́͗̊dͣ͐͊ͪ̾,ͧͫͩ̔ͫ͗ͣͪ ͋̀́͒̏ͨͥͫ̚ẘͥͨ̽hͥ̄̊ͨiͤ̑̊͑̓̈ͮ͊̿cͩ̾ͤ̿h͗̆̎ͦ͑ ͭͭ͂̍͂̽ǎ̋̍r͊ͩ͂̽͐̔̾ě̎̉̓ͭ ̌̆c͌͋̈̏ͥà̓lͬ̆ͨ̃̋ͪ̑ͩlͮ̄ͪ̍̍͗̿̋̒e͌ͨdͮͮ̃̓̏͊̚̚ ̇̉̉Nͨă̎̎d̿ͩ̓̀a͋ͩȍ̀ͮ,̾̂ͫͪͬ̎̚ ̽̂̉ͤ̀T̽͒a͊̏̏iͣ͂h͌o̎ͨ͋̾͊̐̀ ̇̊̌̽͛̄͑͂̇a̿̐ͩͥn͗ͩ̌̋̏dͬͣ ́̉K͗̇̈yͨ̚r̈ͯc̄̾̎̿̉͑̆̊aͨ̍ͩ̅ͩ͛̈̚l̓͌͒̓ͤ͋͐ͮͩw͌yͣ̾͌̔̆nͪ͛͒̓̂̓i̽̃aͦ̌.̇
͂̈T́͑͊ͮhͦ̃͗̀͐̑ͮe͑ ͨ̉̒N̈́̎́̂ͨͬe̐̿w̾̽̇ ̂͒̊ͤ͛ͯG͌̌ͪ̑o̓̽̅̐v̍̍̊̄͂̂̚ȇ̈́͂͒rͥ́͛n̒͋ͫe͑ͬ̽ű̌r̽ͪ̔̓ ͫ͌̆̈́̊̂̏̾̀o̽̽͐͂ͦ̂fͮ̈ͭͧ̌ͪ ̽̂̇̏̽tͭhͨ̓͑ͨ́ͪ̅ͥȇ͗͒̓͗s̍e͑̋ͨ̋ͯ͋̈̐͐ ͗͐̔̇̿̂lͤͨͭ͛̔̎̚ȧ̐͗n͒̓͒̃d̊̽̋̍ͭ̾sͫͥ̉ͭ̚ ͗̀̊̓̾̈̐s̅̅͋h͒͒ͧ̄͂ã̑̇͐̿̓l̔̀ͭͧͫͧ̎l͛͛͋͗ͩ ͪͫ̆̊̾̄ͣbͫ̀eͬ̔ ͨ͛͌̇̒ͤR͋̂ͣͧͣͣ̏ȯ̐ͤ̆͗͆ͬ̉ṅͭ̒̿̽a̓l̆̾̏͊ͩͮͧͮͣd̓͆́̊͒ ̌̂ͤ͑͑ͥM̂̏̐̓̆ͦĉ͋̽Dͫͣͦ̉̾̚ōͨͭ̆nͧ̐͂a̓̓̎ͩ̏l͗̌͗̔d̊̈́̿͛̃͛̑̚,̆̃͊̄̂̈́ ͪ̑̾͌a͌̋ͯ͌ ̆̓̃̈̌fͨ̈́̑͋rͣ͑̑ḯͮ̃e̒̂̃̇̊̍̄nͨ̃ͤͧd̍̇ ͗̌̃ͯ͒̇ő̄̍f̈ͫͪͭ͗͆̚ ͗͋͊̔̔͂̆̅ͭoͫ̒u͗͗̋rͧ̓̌̈́̃ ̈̎͂Ċ͒͊͐ͯ͂̆ǒͫͩ̄͋ͨ̈mͤ̿̉͂́ͭpͩͨ̃͌̇̐̚a̍͊͂ͭͯ̂ͯͨn̏͆̇ͤ̔̓̂ͪyͮ̐̽̒͛͛ ͨ͗̃͆̚a͐n̈ͦ͂ͫ̑̓̒d͐̆ ̑̾f͋̐̀̄e͒̂ͫ̊̈͑̈l͐ͥ̌͐̚lͩ̽͊̔ͣͤ̿o̍̆ͪ̔̅̑w͐ͬ͆ ̑̈̐ͨc̍ǎ̅̈͒͌pͬͦͭ̊̆̿̋ͫ̃îͬ́̋̈̒ͯ͂t̒͒ͭͤ͗a̿ͨ͂lͤ͂ͬͪ̒̆ͪi̍ͦ̌̆ͫ͋sͭ̑t̑̈͑͛̂̅̌.̊̉

The Wormfodder Delivery Service Announces it's establishment of Colonies on the Neighbouring Island, which are called Nadao, Taiho and Kyrcalwynia.
The New Governeur of these lands shall be Ronald McDonald, a friend of our Company and fellow capitalist.

"Interesting. A business with colonies and political power. What will they think of next?" - A Mirian Citizen


News link in sig
Home Page - Embassy Program - Q&A - News - Airport
Tier 6.5, Level 4, Type 5.5, Power Level 12 || Member of The Iron Alliance
Puppets:
Mountainus - Drecha - Mirum II (The Empire of Mirum) - Costavozka

A MT and Fantasy Nation. This Nation Does Not Represent My Views. NS Stats Null-And-Void.

User avatar
The Jamesian Republic
Postmaster-General
 
Posts: 14869
Founded: Apr 28, 2020
Civil Rights Lovefest

Postby The Jamesian Republic » Wed Jul 28, 2021 3:26 pm

“It is always nice to see justice being dealt out. Congratulations for being in the top 100 of tourists destinations, and your recent budget increase.”

A Jamesian diplomat.


From JBC News

All 90 world leaders have returned home from the International Assembly - United Nations summit. At home this has caused mixed reactions. On the positive end many people are celebrating the new alliances made with the United States and other countries. This also means the prospect of new travel diplomatic and economic opportunities. Block Street was in an uproar with stock prices soaring. Gaia also pledged to distribute coronavirus vaccines and to begin research on a possible Delta variant resistant vaccine. On the negative end many people are worried about the near immediate break down in relations between Russia PR China North Korea Iran and Saudi Arabia among others. Immediately after returning President Pavlov made no haste in applying steep sanctions against Russia. The Republic of Shiwan, Wong Kong, and Shamhla have also banned travel to mainland China. Farisa was targeted with a battle of words from the Iranian government by insulting the Farisan prime minister and the Shah. President Rashid of Aradia at a press conference demanded that the Saudi government be punished for the death of Saudi journalist Jamal Khashoggi. North Korean state media called for the destruction of all 90 Gaian nations but the attacks were mostly centered on The Jamesian Republic Shiwan Koson and Tokan. The Fourth Estate Party recently announced a fundraiser to release journalists and political activists arrested in totalitarian countries and calling on the nations of the Earth timeline to demand their release. Despite this the people of both timelines are hopeful for the future.
Last edited by The Jamesian Republic on Wed Jul 28, 2021 3:27 pm, edited 1 time in total.

User avatar
Frisia Magna
Lobbyist
 
Posts: 19
Founded: Nov 05, 2019
Ex-Nation

Postby Frisia Magna » Thu Jul 29, 2021 2:08 am

"Maybe I just don't have enough experience with diplomatic summits, but if multiple members of each belligerent side literally call for the death of each other, you can't really call it a successful one now can you? Honestly I'd say close down that stupid portal and pretend nothing you saw existed, better that way."
Pieter Koerselman, Prime Minister of Frisia
sig
Kingdom of Frisia || Cyningdom Friesland
10 Aug 2021
Þe Feorbiliþe: Edgar van Helsing, Prime Minister of Frisia in 2003-2014, made Baron Helsing of Siefenhausen. | "Executing the Sultan may see us have another Malay Uprising on our hands" Marshal Commander Offenberg warns. | Bidvest AG evacuates Dili. Australian bombardment led to the death of at least 100,000. | Manchuria sends soldiers at the border with Ryojun. Legation Cities drop 5 GBU-43/B bombs on Beijing; "Respect the demilitarised zones or else" - Chairman Carlsborough. | 2021 Plebiscite shows 72.8% of New England's population would prefer to continue being a Lordship in the Britannic Commonwealth.
Don't know whether to create a Großdeutschland or an Anglo-Saxon Britannia puppet next.

User avatar
Aurevbush
Chargé d'Affaires
 
Posts: 427
Founded: Apr 06, 2016
Inoffensive Centrist Democracy

Postby Aurevbush » Thu Jul 29, 2021 5:36 am

"Glad nobody got hurt from a rogue droid on the streets. That would've been horrible!"

-President Duke Züter

Sig
Located on the planet Aramnah as a technological powerhouse in a diverse multispecies sci-fantasy universe (PMT/FT/whatev), Yankeew@nk
Young American male, awkward, metalhead and history buff
THE FEDERAL REPUBLIC OF AUREVBUSH
Own Stats, Own Schedule

ACBC: An uproar in Congress ensues as First Consul Jermose calls to make cuts to Aurevbush's federal welfare spending.|Miraculously, not one death reported in the Aphoephan heatwave.|Wildfires blaze across the land from Aldenbridge south to the Red Rock Plains.

PreviousNext

Advertisement

Remove ads

Return to Forum 7

Who is online

Users browsing this forum: A United American Empire, Aadhiris, Alanermia, Cierrida, Kasiyeun, LeBron Land, Norse Inuit Union, Rayakavkaz, UIJ, Western Balkania

Advertisement

Remove ads