Page 1 of 8

Translate the above phrase into your nations language

PostPosted: Fri Feb 19, 2021 10:22 am
by San Lumen
a very simple game translate the previous poster's phrase into your nations language then post a phrase of your own.

ill start

Translate: For you, the day Bison graced your village was the most important day of your life. But for me, it was Tuesday.

PostPosted: Fri Feb 19, 2021 11:19 am
by Wormfodder Delivery
あ̵̴̣͖͚͈̦̻̫̦̤͈̼̩̞̙̩̤̏̈́̏͗̊̇͑な̴̝̺͖̟̳͇̰̪͈͉̝̙̤͈̺͙̩̃ͨͯ̌ͭ̇̓ͅͅた̜̳͓̬̤̹̹̝̟̥̞̳̞̬͐̋͌̆͡ͅに̡̟̦̖̫̯̜̤͔͎̮̤̝͖͙̾ͯͪ̋ͥ͂͂ͨ̽́͢͜͞と̸̱̠͉͖͕̮̻ͧͧ̄̿ͪ̃͋ͣ̊͗ͯͥ̒͐ͧ̄ͩͦͅっ͓̯̭̟̞͉͙̫͈͇̖͍͔̻̮̙̔̋̏̇ͣ͑͗͆͛̊ͧͩͫ̀͢て̨̙͚̣̰̤̘̦ͮ̇̓̀͒͋͛̽̑ͧ͘͟͜͡、͂̓ͯ͂͆ͩ͛͊͐ͫ͗̄̏͐͋̈́͏̡̼͚̕ͅベ̵̧̟̦̘̤̥̱͖͔̼̬͇͕̩̩͍͚͊̌ͣͮ̈́̐̓ͥ̉͊͑̋͒͟ͅガ̨̛̦͈̳̗͙̬̮̞̘̳͖̖̮͍̲̿̊̊̅͗̓ͫ́̚ͅͅが̵͕͇͕͚̮͙̣̗̲̍ͣ̓̍̃ͯあ̫͓̣͖͖̱͚̪͖̞̭̦̗̟ͤ͗̏̐͗̄̈́ͭ̌̎ͨ̓͑̐͢͠な̵̶̡͔̯̘̪̹̥͉͇̣̰̝̥̲̻̣̖͂̿̆͒̇ͥ̎͗͜͞た̶̪̠̠̳̠̦͐̉͆̏̎̏͆̅ͣ̉ͣ̐̀͡の̢̧̱̰̦͖̟̰̟̙̭̝̤̻̱͚̑̾̿ͮ̅̚͟村̳̳̪̪̲̙̈́͌ͨͯͧ͛ͮ̉̾ͩͦ̅ͮ̃̀́を̗͓̗̲͓̐͋̂̒̾ͮ̎ͦ̇͞͝優̛̮͕̺̹̥̲̰̑͗͐ͮ̒͗̌ͦͤ̐̈́ͭ̓͋͞͡雅́͊̒̆ͪͩͦ͛ͩ̋͗̿̋͌ͮͣ́̈҉̵̵̛̬̗̳̘̭͙̮͎̼͍͓̖̖́に̧̘̖̘̫̖͇̤̰̱̬̞̠̲̳͌̾ͦͪ̐͛͆͛̂̐̅́́́̕ͅし̷̱͖̙̠̫̼̱̽ͩ̐̉̃̄ͦ̋ͪͤ̓̄́̚͢た̨̖̗͇̜͙̠̘̞̰̎̈́ͪͮ̆ͭ̚̚͢日̷͙̤̭̫̝̞͐̅ͮ̓ͥͪ̽͐͋̋͋ͯ͊̚͘͡は̡̼̺͖̰͇̻̺͇͇̜͍̲̮̟̖̯̞͛ͦ̂ͤ͌͐ͧͪ̾̓̓̓̊͢ͅあ̢̛̝͕͇̙̰̲̝̰̱̖̰̟̰͊̂̽͌̃ͭͅͅな̤͍̩ͫ̌̅ͬͤ̿̌͠͠ͅた̭̣͙ͩͭͫ̔͗́ͥ̃̇̄̎̉́͠の̒ͯͩ̋͂ͥ͐ͩ̐͊͋ͥ͑̇̍́͒͏̴̹͉̳̤̹̯̖͙̙̲̩̹̙͓̥͡͡人̵̴̼̖̝͇̩̲̟̺̈́ͦ͛̍̂̃̈́̄ͧ̌̉̏ͮͫ̚̕͟生̧͉̲͙͎̟̙̝̼ͯ̑͋̑̋ͫͬ̆̓̑ͪͨ͝͝で̡͔̗̱̤͎̰͓̰̈ͫͣ̇̿ͣͣ̓ͭ͆ͬ̀最̷̢͕̱̹̰̬͕̞̖̙̘̪̣͒̈ͮ̿͠͡ͅも̛͂̌̎ͥ͌ͥ̚͢҉̵͎̳͖̹̳̯̦̮̮̘̣̖̳̟̘͖̝重̵̶͇͈̗͇̱̟̗̼̜̜̼̰͚͇͇̂̀̾ͨ̿ͦ̑ͭ̓̋͑̏ͨ̂̾̐͒ͨ̚̕͜要̶̛̔̎̃ͮ͗̄ͥ̃ͭͯ͋͑҉̡̰͖̹̫͇͍̹̯̗̝͕͉̜̬͚な̷̡͙̘̦̤̤̰̭̠̫̜̱͔͇̠̅͗̇̊̾͋̾̉ͬ̿̚ͅͅ日̺̜͕̤̦̫̜͔͓̟̳̱̫̲̦̞͎̥̠͗̆͆ͯ̅͗̿͗ͫͦͣ̅̓͟͡で̨͎͎̼̣̠̦̺͖͕̻̠͕̫̻̤̙̔̃̄͋̔̉̽ͪ̿͜し̴̸̤͖͖̫́̀͗̃͒ͧ̊̎͗ͬ̿̓͊ͥ̌̽たͧͨ͛̈́ͫ͒̍̈ͦ̌ͭͤͭ̃̓̇̐͗҉̧̨͎̘̭͕̬͙̦̹̺̠͜ͅ。̨̖̣̞̙̣̦͚̫͆ͪͬ̉͑̓͌͛ͩ̓̇̉̆͢ ̓̑̽͌͜҉͏̯̣̦̪̝̼͔̥̙̩̹̲̮͉̘で̢̳̦̳̲̲̲̂͒ͣ͌͛ͮͥ͂̏́ͣ̀ͅも̧̻̞͕̲̭͕͊ͥ͆ͯ͒̊̂̎̓̓̒ͦ̌̏̋͘̕͡͡ͅ私̵̻̹̩̘̼͔͉͕̯̗̪͇̜͉͙̝͕̮́̂ͬ̏̓͝に̵̭͖̥̥̮̜͚̝̫̄͐ͥ̌͌ͯ͌ͦ̀ͭ̒͢͞と̨̧̜̲̳̜̤͇̺̫̣̹̜̱̥̯͆͐͋̌͆͋͌̆̕͡͡っ̨͍̳̯̹͍͚̘̹̣̤͈̉̈́͊͊̾͆͜͡ͅて̷̙̣̳̻̥͔ͨ̓̂ͥ̊͑̑ͯ͋̀̀́͟は̷͈̘̥͎̪̳͕̑̌ͭ̇̐ͮ́͜͝火̸̣͙̳̜͎̦͙̣͑̓̅̒̒̾͌ͬ̆̓̋͝͞曜̡͐ͬ͊̋́ͦ͐ͣͮ̉̓̈́̑͡͏҉̫̣͔͈͉͎̻̭̥̹̬̙͖̮̗̻̻̮̺日̍ͥ̈́͌̇̅̃̈́͑͏̛̯͎̝͕̯̼͙͍̮̮̼̩͟͠で̴̨̧̹̰͇̜̘̙̜̳͈͔̠̣̳͈͇͕̙̣̒̈ͦ̏͗̆̎̾ͦ͗̑̃͌ͮ͡ͅしͯ̅ͮͥ̎͊ͫ̅̏̕҉͖̪͙̰̮͔͕̞̩͖͍̬た̵̢̨̪̘̖͓̓͗͋̅́͡。̨͈͎̩̘̯̥͓̘̗̟̳̭̟̓́̉ͩ̈́̄ͥ̓͆̕ ͮͮͦͤ̽̕͏̡̪̺̳̫͎̗̞̦̞̪Translate: At night, it is colder than outside.

PostPosted: Fri Feb 19, 2021 12:47 pm
by Hauva
Fýwv qrýxxdòûc zööw fípdýláòhw ùçí xôggwrgögw.

T: You're jailed for 100 years.

PostPosted: Fri Feb 19, 2021 12:52 pm
by Baloo Kingdom
"Thöu shänt gänt öüttä slämmër"
- In Tradtional Balooish

Translate: You owe me money!

PostPosted: Sun Feb 21, 2021 12:00 am
by Allied Iran
تو به من پول بدهکاری

Top of the morning to you, old chum.

PostPosted: Sun Feb 21, 2021 7:28 am
by Psukhe
Affáśara qānta, fratimâsa!

Pronunciation: [ɑɸˈɸɑʃɑrɑ ˈqɐːntɑ | ɸrɑtɪˈmɐːsɑ]

Translate: "Both knowledge and penance shall be banned, the Liquid of Life flows from only one Source exclusively. The iron bones and diamond-made spines of our world grow from one nutrient exclusively."

PostPosted: Sun Feb 21, 2021 8:38 am
by San Lumen
Translation: Atât cunoașterea, cât și penitența vor fi interzise, ​​lichidul vieții curge dintr-o singură sursă exclusiv. Oasele de fier și spinii din diamant ai lumii noastre cresc exclusiv dintr-un singur nutrient.

Translate: The dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural.

PostPosted: Wed Feb 24, 2021 8:35 am
by Psukhe
San Lumen wrote:Translate: The dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural.

Thurvic: Myaqúrqvirtīn asu sṭáviṛa pahurahyúksut miϑayāϑârimaṇ hucār rattístanin áhhaiϑi.

Pronunciation: [mjɑˈqʊrqʋɪrtiːn ˈɑsʊ ˈstʼɑʋɪr̥ɑ ˌpɑxʊrɑxˈjʊksʊt ˌmɪθɑjɐːˈθɐːrɪmɑŋ ˈxʊtsɐːr rɑhˈtɪstɑnɪn ˈɑxːɑjθɪ]

Translate: "Cognitive activity: God comes to be known in ways that originate in God solely. God is nothing if He is not, in every sense, the surpassing God; in the sense of common everyday being, in the sense of dread, horror and impurity, and, finally, in the sense of nothing..."

PostPosted: Wed Feb 24, 2021 8:46 am
by San Lumen
Translation: Activitate cognitivă: Dumnezeu ajunge să fie cunoscut în moduri care își au originea numai în Dumnezeu. Dumnezeu nu este nimic dacă El nu este, în toate sensurile, Dumnezeul care îl depășește; în sensul ființei comune de zi cu zi, în sensul groazei, groazei și impurității și, în cele din urmă, în sensul nimicului

Translate: You are no match for me Rangers. This is the end for you and your stupidly named city.

PostPosted: Wed Feb 24, 2021 9:22 am
by Nakhang
San Lumen wrote:Translation: Activitate cognitivă: Dumnezeu ajunge să fie cunoscut în moduri care își au originea numai în Dumnezeu. Dumnezeu nu este nimic dacă El nu este, în toate sensurile, Dumnezeul care îl depășește; în sensul ființei comune de zi cu zi, în sensul groazei, groazei și impurității și, în cele din urmă, în sensul nimicului

Translate: You are no match for me Rangers. This is the end for you and your stupidly named city.


Translation: “Oqtmemqq, eegnemn! Leqaml qxqennxexatmtm!”Translate: “It is formless airiness; solidified in stones; following whooshing waters; our hallowed home.”

PostPosted: Wed Feb 24, 2021 10:58 am
by Psukhe
Nakhang wrote:Translate: “It is formless airiness; solidified in stones; following whooshing waters; our hallowed home.”

Aqrattivaráṇaϑr vri; ḳúrkastam mq̇ariksúrisi; humvayúϑara anćarâϑi; rāṭuharvakánimas.

Pronunciation: [ɑqˌrɑhtɪʋɑˈrɑŋɑθr ʋrɪ | ˈkʼʊrkɑstɑm mqʼɑrɪkˈsʊrɪsɪ | xʊmʋɑˈjʊθɑrɑ ɑnˈtʃɑrɐːθɪ | rɐːtʼʊxɑrʋɑˈkɑnɪmɑs]

Translate: "Violence exists at the moment when the eye turns upwards into the head when inversion is complete and total. The darkness of the upturned eye is not the absence of light, but the process of seeing being taken to its limit."

PostPosted: Wed Feb 24, 2021 7:35 pm
by San Lumen
Translation : Violența există în momentul în care ochiul se întoarce în sus în cap când inversiunea este completă și totală. Întunericul ochiului răsturnat nu este absența luminii, ci procesul de a vedea fiind luat la limită

Translate: No I will not slay the dragon a species you committed genocide against. I will instead watch with joy as this castle and entire city is destroyed as payback for your hypocrisy and despicable crusade against magic. Go to hell father!

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 1:18 am
by Hispania Major
No, yo no voy a matar el dragón, una especie contra que tu llevaste a cabo el genocidio. Prefiero mirar con placer, mientras este castillo y la ciudad entera están destruidos por tu hipocresía y cruzada aborrecible contra la magia. ¡Vete al infierno, padre!

Translate: May God bless this ship and all who sail on her.

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 1:22 am
by Jarvikan
Möge Gott dieses Schiff und alle, die auf ihr segeln, segnen.

Translate:No Timmy,this is not genocide and colonisation.This is teaching these people new farming ways while under the glorious British flag

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 1:22 am
by Crabaiaia
Hispania Major wrote:No, yo no voy a matar el dragón, una especie contra que tu llevaste a cabo el genocidio. Prefiero mirar con placer, mientras este castillo y la ciudad entera están destruidos por tu hipocresía y cruzada aborrecible contra la magia. ¡Vete al infierno, padre!

Translate: May God bless this ship and all who sail on her.

Olympiis oopovotoschatas sajtasaquas banas sajtasuserus joinos homos

AN: No Timmy,this is not genocide and colonisation.This is teaching these people new farming ways while under the glorious British flag = Doonavootos Timmje, doonavootospostos sajtasdeletes banas sajtasovnos. Oopavotospostos mindismodos crajtasnovossubus postos kojnoskrajtas della subusfotos Britanje.


Translate: "Why would you ever kiss me? I am not even half as pretty?"
-Conan Gray, 2020

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 2:06 am
by Elvato
რატომ მაკოცებდი, მე შედარებით ნახევრად ლამაზი ვარ

in Georgian, Elvato's main languageTranslate: "is mayonnaise an instument?"

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 2:20 am
by Titanjo
Translation: "Ĉu majonezo estas instrumento?"

Translate: "You have failed me for the last time, Admiral."

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 2:25 am
by Alaska Hawaii and the Aleutes
Ääto poslase vretiia tыe menia rrasochiva, admiiraele!

I love tea more than anything!

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 2:29 am
by Jarvikan
Alaska Hawaii and the Aleutes wrote:Ääto poslase vretiia tыe menia rrasochiva, admiiraele!

I love tea more than anything!

Ich liebe Tee mehr als alles andere!

WE ARE NOT SWEDISH,WE ARE GERMAN

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 2:32 am
by Ittonia
WIR ZIND NIKT SCHWENDEN,WIR ZIND DEÜTSCH!I need a break

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 2:33 am
by Alaska Hawaii and the Aleutes
(Ich spreche auch deutsch!)
Mыe nee Swedzi, mыe Doitze!

Ninja'd

Mne nuжino perraimiena

Chancellor, would you step down, please?

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 2:35 am
by Crabaiaia
Ittonia wrote:WIR ZIND NIKT SCHWENDEN,WIR ZIND DEÜTSCH!I need a break

Userus logos sajtasbanas

AN: Sajtasmodos, logosdeltes livis! (Lit. Society leader, enter no longer now!)


Translate: (*insert any phrase from Bruno Mar's 2010 song grenade*)

OOC: To clarify do not literally translate what I have written, I want you to find any phrase from Bruno Mar's 2010 song 'Grenade', then you translate said phrase of your choice.

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 2:38 am
by Alaska Hawaii and the Aleutes
You forgot me no longer! :D

Gave you all I had and you tossed it in the trash
Dalы vsё tebыe ы tыe kinuloa vo mucorte

WE ARE NOT THE UNITED STATES!

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 2:39 am
by Crabaiaia
Alaska Hawaii and the Aleutes wrote:You forgot me :(

Gave you all I had and you tossed it in the trash
Dalы vsё tebыe ы tыe kinuloa vo mucorte

I forgot you no longer

/skipme

PostPosted: Thu Feb 25, 2021 3:08 am
by Alaska Hawaii and the Aleutes
Katzenstaat-e Gharbi wrote:Katzenstaat rules!


i think that's his translation to everything. Well I'll translate 'Katzenstaat rules'.

Kotatzestraante/Kotzestraante lyushey!

Kotzenstraante means 'Vomit Republic', Kotatzestraante means 'Cat republic'
Choose your pick.

Stop spamming, god dammit it!