NATION

PASSWORD

Guess the location of The AN by it's flag

The place to relax, unwind, share a joke, and generally goof off.

Advertisement

Remove ads

User avatar
Aikoland
Ambassador
 
Posts: 1689
Founded: Dec 22, 2011
Corporate Bordello

Postby Aikoland » Tue Apr 07, 2020 3:55 pm

South Asia
♥ Empire d'Aikoland ♥
Trois États, Une Impératrice
Official Flag|Factbook|Q&A

A small Francophone nation located on a group of islands to the south of France. Primary territory of the nation consists of three main islands, the states as described in our national motto, along with smaller less populated islands surrounding them.
Official Nation Name: The Empire of Aikoland
Government Type: Parliamentary constitutional monarchy
Head of State: Empress Élisabeth IV
Head of Government: Prime Minister Mélodie Bélanger
Population: 5.8 million
Official Language: French
Current Year: 2021

User avatar
The Grey Isles
Lobbyist
 
Posts: 13
Founded: Sep 11, 2019
Inoffensive Centrist Democracy

Postby The Grey Isles » Tue Apr 07, 2020 3:57 pm

Eastern canada
Last edited by The Grey Isles on Tue Apr 07, 2020 3:57 pm, edited 1 time in total.
Long live the emperor, rule The Grey Isles and god save our empire

User avatar
Dialogos
Political Columnist
 
Posts: 4
Founded: Jan 04, 2017
Ex-Nation

Postby Dialogos » Tue Apr 07, 2020 5:33 pm

Eastern Europe
All I do is make flags & click buttons on issues & WA matters, but I promise I'll expand into more areas when I have time.
SAOLOGGOIOLLSOAOAIODDSOOODOOAOOGODIOGGGDLILLLGLSLIISOGAAGSSOSOOSSSAOSDOISGOOOLOOLOIOAOAOODLOODLDGLOSGAAOOSOALGODILGDDGSSGSGOAIGLLLOSLGSDILAOGLSSSGAOOASLLGAOOOOISAGLOODOSOOSDOGADGOAOOLLGSLIAIDDOGIASGSOAAGODOOOOOSAAOSILAODDSADLAGDSIAODGGSLSSODAIDLOOOOOGOGIODAOISODSOSGIOGGOIGLSLIOISIOO
IOOIADSADDGSIGOOOOIDIODOOIIAOASLODDODAOIGIADIASOLDILOLOOODGOSDSIGOOLAOOALOIGSASAOSODGOIGASLADOGILLOADOSSLOGGOGLGLOIASDILSOGLAODGIAOOLGADLSOLSILSODOSDIOSSALAIGSSASDLLDOLDGOOGSDDDOGDOSSLOAIGDODOOOOAILIODILISOOSADIDODIDAIDDGSGIODIOSLOOLALSOILGIOOOSGIIALDSAOSOOGGLLDLOOSSGSGODOOLALODGOGO
LSOLISOOSAODADAASLODOILGAOOALSGDOISDLLALOSASOOIILOIAOGGOLSDASDAILGGIGLLAOGOOILOLDAASGDDDOGOOGLLGGOSAILLDDASLDDDSAISSLAOGODSODSAOGSADSISDLAISAODGAAOSOLOGIGISOOOOODODOSOOAOOIDAIGSODAIDDGOALIOSDOOAGAISOISDGSDLSDOOGAAOASOLIDLGOGDLOLAGLLSSGLADOLIOSDOSSGDILSOAOSOOOOSSILODOIOSDIASDIGOLOOSO
OIIAGDLIIOGGOOSDSOLGLLAILDOSOISSSLSOLGLLOOOLOOLGOOAOOSDDLOLSOALOGSSDLOSDOGDAAOIISADLGLILDAALISIDOIGALSOOLSOAASOSASAGIDIDIGGAGLSSOOOSGGOLDGIISGDGOSDGIISIAOASLGIAOOADGIOALSDLLGSASOIIIIGIDOLSIADOIIDDIGIGOGLGOIAGDAOIOOGLSASOSOIOASGOIIOILGOOIAOLOIILGDDIOOAODDSAAGDOOSIGSISSDAGDGDAOALGOOLA
LOSOODLIDGLISOOSODDGAGIGOSIOSOOSAODOIOSDOOLLSAODAOOOOLLOLLLIDOILSAGDGSDDSDDLGAOGOOOGSGISSOSLODGGSILLOOSLLAAAADGGGOSGISDODSSIIDLLLLSOIDSLODGSSASGDOLOGOGOOODISLGDGOSSGIADAOAADLISOADDOGIDOOOLDOIIILOLGOGSDSAOGSOOSAOOAGILLAOSDSGSSOLALGAOODOSOOLIDSIIODIAIIOSIOOALOGASDOGLSADSOLOIDSAOLLGOOG
ADLDLISIOSOLSAGODOOGAOILDSDSLAGSOIASSLIOOALGOIOOAAIAGGDDGAISGIAOIAGALOSIIODOAAODSIIDSSISOLOLLDGIISADOLOGDODDOSOAGOAOGLAOIOOIAGOASOIGDOLDGAIASOALOOGOGODISLOOLSODGLIGDIOAGLSGOOGAOLLOOLAAGGGOIDOGGIDGSLDLGOSLOODGDLSGAOOOSGDAAODGDLAOIGGAOLSGSSIODOLGAGGAILSDSDLSOSOOAGLSDDOGALLDOSAOODDALAO
OODIAGDIDIAOOAOLIOOIDSOGSODAILALSDIDOLOLDLIDDIAIOOGGDILLDGLDSDIOODSIIAGGOLSLIOOILSOSGDOOOILDOISIOOOGGAIIAGGOOSDDSDGGLDOOILASIILOLILGLSGGIOSOAGAOOGAOSALSAGSIIOILLODDSOOGGLDGDDSIOIDIOGOLDOGAIIGDOOSSLASOOADSOOOSOOIOGOLAGOGLLAASLOGGOSOGDOLDOODODISAOOSDOGSOGOOLSIDDAILGOSSGILSDGDLSIGOOIDO
ISSDGLGOIOAODOOGDAOIAIOLDIDSSSDIGAIOAGOGIDLAALGOSAOSISLOGSSGOIDADOGOOGGIIIGOOOLIGIAOLODDOOOOGAADISDLLLGGODLOIOGOISLGSIGGODIIDAODOSSOSSOGDDDSIOSOADGSOLLGIADASSOODLOLOLSOLOAOGOOLLISAOODSIIDOAGIGSALLIAOILOOIGSIOASOOAOOAAOSOSLSLGLISAGLIGSGSILOAAGSAOOIOLIOGSLIOLLSSISGLGAGOOALIOIDGSOLOSGA
AIOIODOGALSISDIOLOSLOAAISAISGLIOIIOAAISOOOLOASIOALOSDGILGOIDLOOAAOIODOOAAADGDIALISOGDDOSGOASOLLGOOIODSLAAGOLDGGOLOGIAOOGGLIODLILDODASIIOALOALOOIDOODGODSIOIODDOOAOSODLOIDDAOIALSAGALGAOOGOALIAISAALODIDGOOAOISAGILOOOADLGOSIGIILOIAAOIDGAIGIOGDAOLALOOOSOGOLLSIDIADOGODASADLAOOAGAAASSSAASG
LIOOOLAGOSAAOSOIOADOGIILDGSSOSOLOIOOGDGIOGSLOOSGOASLIODOOOADLOGIASDODAOSOISOISOOLIDLLSODSADAIALGDISDSOOOSSOODAGSDIODISDIGLOOGOOOLIOLGDGAGOOLIAOOSIDDLADIIODSILIOISGOLDIISLIIOIOGAAIALOSAOOAIODOAGISALSDLSGGOIAASSSOOLOGOSDAIDDOAIOODSDGAIOLIOOOOOGSSDOAIGISDGDALOAGSLOODLIGSLDLOGIODDLSOODD
OAADISSDODLOSIGGLLLDSLGOGIGSSGALOLSIOGLLLISLAOGGGOGOGOOISIILGAGLDOGLSOOOOLAOGIOODOAASDSSOAAGLOIGAAOOOIOLDLADAOODOISLSDLODAODOSAIAOIALIOGDAGOISOODIAIDIAGLIIADIDOAOSOALLODADOLSOOOOIISOGGGGOLIGGLAIGOOAOOOIAGGGIISOADASOOSGOLLOIILILLAOAAIOOSAGLDSGGAGGAOIOIAGAIILOOOOGADGDSLGOSIOOOLLDIDLSL
LIOAOASIIDGLOOSASOGSOSILLGALODOOOSLGIGOOSDSODDIGISOAIOOSOLASALLDOSDLOLOIAOAAOGOADOIALSGIGGLIIDLOSGDALIDDIAILOIDOADAAOOOOOSOOGGOAISGGDSGIOOOOAOSOIDOAGLSLSLOAGAOOSOOLDLGADLDDALOLODOOOSIDAASAODSLIODLGDOADAOODGSIDDALOASSIGLSDLLILDDOILADSOOAIAAGOISAGIAODLLADLIODIGAGGOOLDLAOGOOOIGOIDIDGLG
GIISSALLISAAGOOOOIOLIOGAAOGGLOGDSLLOGSGGAADOLLLDOLIGLGDDOSIOGLDIGADIIGSAAIGSGALIISGGOISGAOOIOIOIOIIADSLLOGGOLDOSDSGSLAOGLGSSSLOLSOOASAOOIIGDOOOOGILLDASIOAGGSIGODOSLIAGIDLDALOOLOSLLGAGOODOAGLGOLLOSOLGAIOASILILOSLALASIDAOAOOGGLDLOOLISIASOLAGOAISSIAAGADDGOOLGLIDSISOSODLOLADGDOGGLLGGSOL
OOLGLIIOSISOLGSSSLADOIGOSGLDOAOOALILDLDGSOADSGOSLGIOOAADIIGGSSODAGOSDOOSIOSGLDOISSLGOAADDSAGSSOOSDIGGDIGLOSLGOOALLLGDLOIGOGOAOASASOGGSIGLOSDSIDLOIOIODLSIGDOOOOODLOGOSAGGSLDDOLDIIDGGDODGOSLASGAGIGSDAGSOIOOLAIIDGSLSOOAOOOSDAAOIODDOSOOAGOLIAASGILALOAOOOISIOOOSOIOAIDGALDDDGALIOOSAOISGSS
OSADAIGAALODLOAAOOOAOOOSIDLOGGASALADODAIGDGDGOGSOSOIOIGAOLAOSOLOOALILLOOOOADGOOGISISLOLLSLOAAILOILIDDLSALDLIOOGASAAGISGSOOGDOGOGGIGOSSSDDIOSOIIDOSOLSODSGOGOALADSSIODLIASALOAOGGAIAIIOAOOODGASOOOGSAODGOOIGGGOGOSODSDGGISSLSDDOODSILDIOGILLSDDGLSIGLIASGAODAALLGLSOADADSISGAASOOIGOGOILOIOA
LLOGOLAGOOODGLSLODODLDOOAISGOOSOIGOSGAILOLAOGOSGLSSDDAIGSLIOSLLSIAGGDLSSSIILOASDIIDDSGGDOOIIGSIAADIOSSGLDSOIALSLIALIDLAASODOLODODDLAGDDLLDASDODOADLOIDIAIAADLAOIDOGADLOIIIISGOIGOSGIAIDOIOAOLDAGLDDLDLGIGOOSLOSOODAAOOAAISIIOODIILAILDSDOAAOLSGOOSSOIOADGSOLGISGGOIGOLOLAGOSADSLDODISDDLSOO
DOIOASLOGAIIGSOGDIADGLLDLSIILOGALOOSDLDOGDDSODDGAOAGDGAISIIDSOSLGGAOALAOLOLOSLGLLAAISOADGLOOSDGDOGOLLSDIOIOOSODAGAAOGAIOSOIDDISLDADSGODOIGSOLIGSOLGAGIDLLGADALODSODDOSIASSSOGDSSOSOSADIIAIGIODDGLAOGOIGOSOSADOOLLOIOIOOSADIDGAIOSODIGDOILDSSLGSSOGILGOOAGOIDAADOSOSSLLIODOODDIGLOSOSLIALLAS
SLOOOIIOOLOOGIGGSSSDSGSSDSDSDOOSOIGDDAGAAADOGGOOOLODAADAODAOOOGDODAGSOSSOOSGGODOOAGGSLSLGSDIOSSIGDOOIGLDIOSOOIGDDILGLALIOOSIOIILOOOOSASALOOOLDIIAOOILSSDAOGALOLDLLALDOOOIOIDGOALOGGGGLSAAOASOIAOLOGILAIGASIIGILDLOLIODSOADSOOSLODSLSGOISIGLGDGOAOGDDIDSOSASOAGOSAIOLGIAOSDDLGSDLDDLGOGOGOOO
OLOOGGLLOOOODLLOGOGOGOGOLGOSOIOAIDOSLGISDOAAILLOOLSOSDGIAOOSAIAAAGGAAOLISGISGGSOLLOIDAODOOOGOSOGSLSOAOOGOIOLIIDOGDDSIOOIDODOIOASAALLILOOOILAOSSILLLIOLOSLGADSOALSDGDOOISLOSDOISISSLGDGLGGDGOLGOIAOGIIDGDGDOAIAIDOAALGOOIOAGIAGOSOGSDOOGSAOLLGODOSSAGDLIDAOISGDDOOLALOOSOSDOOLOLGIDASDAIASDG
OSAGIDOISGGAIOOLOODSSLLGLOOASDLIDLIAAODDODAAGOSDDOOOGIOSDAASDOASDSAOGDOOSOGOOOOOOAOAOISSOGGIDDOIOSOODAOODAOISAALGSAGDOSIIGAAADALSGOAIGADSSAGIIAIOLAOOGAODLSAALLLOIOSOGSOLISODGAGAGOGSSLDOGIOGDILIODOALGSGIAGOAGSLOODALOSOSLOOGAASOIADLOGIGLSIDOIDODOISOSAIASOIASDLAAOOOOAASGGIIGLSOGIDIIDLD
ADOSGIAGOGOLDOAOOIGSLIALOLLSDSOOALLIDLOODADLLLIODILOOSDSOLIOASOLOSOGDOISGDGSOGSOLIDOOOLLODLODGIOOLGDOAODSDGGAISGGLDLILDSLAOOSSIALOOIADGDOOAGOAOLGSGISSSLOLLLGGOIAAAOOAODAODOGDOLLAOOOSDOAIDOSAGAIADDOIISOLOSLSGAGOSGOOOASLOIISOODIOSGOAOOADIIOILOSISLOIOGOASOOALLOLASLLGGOLOSLSDIODOIGIIOIA
SILGIDALSSDOADGLSOSIOGGSGLODLDIOIAGOLIGDLSLDLOOSLIOALGDOIGODIAGGSDOGGGGIGLOSSLISALIAOSGSAGAOOSOIODILIIISAIOGGOOLOLLOLLGIOSOSOIOSSDIDIISAGOOLILOODGOGDLILIAIOIGOLAGLLSDDDDLODALADODISOIOAOLIOOIOLSAODSODISDSAIGLGIOOAOSLALSDISOAASOIIOOSIGDLIDIOGLOSGGAOSALOLOLOGOSALLSDLDDDOOSLIOLOAOILIALL
SIDOADOSSDODOSDOAOLIOGOOSILOIGGSDILGSDLGIODOIAGOSOLDGOLGOOOOOAIGSIALAOASAOISALOOOAOOALLDOADGSDODGILAIDDASDAODODSSILLSOIODDDODGLGGLLLOSLIIIOOILLSAOAGAODOLGLGIALGIOOIOLAGGLODOOIALIIODOSASLODAADDOOGGDAIAOOOOGAIIODAOLOAOIDAOSSODADIIIOSALLOOILOGLAALAOLLLLIDDDDDASOSSLIOOSDOLIAGISOOOSOLOAI
AOILIODDOODOOLOGSDLASGDIGAASOOSOOGIAODDOSADDLOGDIIAAGGDODOAODDISSIDGGALDOADOIOILALGGLDADADGIOIOSOOSADOSOOOOOGIAGSGOAODOLSALDIOOSAGIAOLSAOGOOODOOGLSAADGDIODDODOAIIASAOOGLOGAOLDOOIDILLOGDAAOIODGOOIASIODDOAIIDILALAISLDDGODOADOLGSAIOOLSSAOGISOSDDGOGLGODDDDSIGLIALLGOOIOLASGGSOOSOOSDDAALD
IOODODAGSLSGOGGIADAGLDOASLOSAGLOOOASOODAOIOAIOISLSSIIODSOLADDGLOOLOISSSSDIOODGGSAAAOAOSASAAAOOAIOLDLOODLGOIDGILILSAASOGOSALIGADAGGIIIIOIOOODADOOLLIOIOGOAOLDSSAALOLIIOGLOOLDLSAODGGLIASLADDDIDGOLLDIGADDDOOGADSDGDALOIGSSSSSALIISDASODGOIIIOSIDALOGLLDGOIDOLAIOGLDDOOSDOLOOSODOGOAIDLDLOODG
AOGODDOOOSLGGGOSILOIGSIOODLIOILISAOSAOIOILLLOSOGOAOASSSGGGAGIOIOLOSIDDAGIIADSOOAOIIODDGDILLODDSLOAAGDGIOSOGGLOLIOIDOOODSSLDGGIASIISDAGSIOGILAASOIGDLDOIADOOGSDLDDODOGOIGGGLDDAILIGOGLIOIGDLLOOOGSDOAAIDDDDIOOASOAOSOOOSIDODLAOGAOODODIALOLSGLSIOADLIAGLOGODGILGLASGLOGILASDASIAOADGIODOLDDD
OIDGDLLSODLISAOOAAOOOSDGGOGSIGGDLOODDOOOASOOSSDSOIILOIOOALDAADLOAAOOLLGLOLOIASDGIOOIDOOISOGIILIOSASSDOAASIOLOOIGAOLGGOSLDLAAODILOSOSLASISLGIOIIOGOGIAOOGLOAAOSOOAADOLOOOSIILDOLLLOOIDLIDAOSOGIOLGDLOALOOOLLGAIDODOSOSIDDIGDSOIOOOGDGLGOAGOLOSSGLLOGLAGADOADDILLSSDIAIOOSAGGAIODLDODOOGDDSSO
LSGIASGOODIDIOGLOSGDGLODGAAOLIADISGOLIOIODSLSLOIDADOLGSALGOSGOALOAAGDLALIOADLAGASDGOADSOISAILOSDOAAIIOOAOLOILOOGASIASIDAGALODAAIOGIGSAOAISLODDLLLGGLAOIOGOAIISLOODIOALOIOSGSLAALSIODDGOOOODOILSGDOOLSOODIADAOIADASODSOGOGALASGSAAOODOILOGOOAGAOLOSODSAIDGAGGDSLALOIADILGOLOOSLLLOAOOSSDDOOL
DOISIOOILODAGOAOSOOOOOGILODLOGSSDIASOOGOLLOLAADLOLOOIALOSDSOGLOOLOILASOOGGSLGAADOLGIDGISOIADOLODAGLISDOOLADDSGOLASDSODSSSOALSOILOOOOASOIGSGIIILSGALDISLSOOGOSSSGADSODOOSDGLSGALDOGSSGSGLODOADLGODOLAOSAOOIDOALIIAAOAOALSIILGOAGDOLAOODOODSLLOGLOGAOIOLILOIOSLSIGIGOOSAOAALOLOOIGIAOAOSOSOLI
OIOSGOSADOOALSOGSDLGIAGOASGLLADAOOOIOOIGIOAOSIGSIGSAGOODIOLDSLADLOILAIGOOAOILOOIDIALOIOSOGGLDIIOOLIGLIOIOSSAGODDDOODAADIGAAGOIIOAAOLDADGOGGSOAOLLADLDIALOGODILOLLISLSGLSLGDOAOOGOOOADIDGSOAGOSOGOSLGGGDGLSLGLOOOGDISSAODAILSIGOOLOSSLOGOOAADLODILSODAGOIOGSGLOSLGADOAOLIDGDGGSODOGOISSOAAAI
OLOLOLIOSOOAIOIOLOOGGSOOIOSAASLASOLOLLDIODGGOSIGDOGISLLIIOOGOOOIODDDOAGDOSLOGAODOGLILGSIGOOGOSIDOOGDGOGSDOGOOISOOGAGODAIAODSGOOOIOLOAAGLLGALGLLOOOLOOODLSLIGLDSGGOIDIOADOIIOALOSSOIODIOGOLDSGLIILDOLOASLGGIOAOOIGAIDGOIDSOGSGASAOOODLOALASOAGAGAOSIGGLASDOLLADASALLAIOOAIOOOOGOOAAGGLGOIGSA
IDDODLOOOLDALSGLGDAOOLDOIAOOSALOOIIDODOLOSGLASOLIOIAAAAOIOISLLSILAIIDLGIISSOOLGOOOALGODOAOGGSOOOOAAOSSDGIIOADODGOISSDDGOGODGILLSGSOSASOALLISOLGDIDDIIOLOOOLLOILOSIOIAISLDIALDOSOOOOLGADLOLALIOGOGOLOOLGOIDDOOOISADODGLDDIDOLSILDODDGADGOAOAOLIIIOLIISDGOOAOIIAALAOLIIIASGDLGOOLOLIDSGAOOAAD
OOILOIDODGLLDOOGOGGGDLISLAGOGDDOAALLLIDGLLAIDSOSAGGDGOIDLIDLDIIALAOGGOODLODDLLGOASLLSOIGADGOGLOLIDIDAGLOIODSAGGGOASASGOIOSOSAODOOOOSSLOOOLLSIIADODLIOIOAOAIIIDIGDIIDDAIILIGIDOLSDOOSGLLOIODAOGIOSOOOGAOSDLOOAIOOOALAAIILDOIOOALGSDSLDGAOOOADODADOOAOASOOSLDGGLGLGLGLGAALLLGLOLSGGSIDLDOSLOO
OOOAAISLIAOIGSGOISIOGIIDIIODILLOGGAOOOLAOOOADDIODSLIAOODSLAIDOIDDOODSODSDAAOSOOIALLLLDOLOOOGOGDAODISSOOOSSISLIOASOILOISSSOOOGLSLOOGLOODDOOADILLSIAGLIIOLGSGGSGSOGIDOISGGOSOLADOGGOOSOLIODOOADISSDDIDOGGDADDLLOIOALOALAOOSDOGGSSOILOSGGOOLIOAIGAIOIASDGOAAOAGGLIODSLIAADGOLDOGOIOOSOGDGOISOG
LODOGOGLSDSLIAOLOAOSGLSLDLIOSDGGDGOAODGGSDAOOIADLSIGDGAGOOOOIGSOAISAIAGLIOGGOOOGGISLOOOLGIDODOIASOIDGGASDLADLDGLOIGOOIOISODDSIOASLOSOIOALGSSDLIOGAOIIIOGALGSIOAIAGLDSLSSLSOLSAAILLSLSADGDIAOSIAGOOSDOSLLODSSLDGGOILAOGOLOSDOSOIOGIOSLSDOIOIAGIAOLGSSLGIOISAOLDGIGDAODDSDGSGIASGADSAAOOOOOLA
DLIGDDOGGOAGALODIOASODSSDLSIOALIOODOISGASDOSGDGAIDGAGSGAGOLDDDGAOISODAOGILLGOASSSOOODAALIIOOOLALOODOOSOSDOOSOOSILLLSOOALDGIGOADAAAGDGOOGSGGIOOSSIAGSGIADIDIOGOAOILDGLGAODOOLLOOALOLALOSSOGDOOGLAILIOSGOOGOOASGOLGOISODDIIOLOLDOLAILSOGOGISOLDLDOAOGDDOAOAOSLGLSOOOOSGDISDAOOSDLOISAGIOOSIGI
GGIAGLIOIOOOGOOIIGLIOIOLSODGLAODIGALGDLLOIDDGLOOALOODSOLAISDASIAIOADOILLIADGOSIOOIADSAILSADGOGOSLOODOSGLSIOOOGIGOLODOGSSOGAOIASDLAISOASOSGGDGOOASDLDIDILDIOSLSOOIGGDAISISDGOLODDOGSSGAOOOOSIIOLSOIGODDLIOAOAOSOOLOAIOOODSAOOGSLDLSLIILSSOGSOALLSODOOADSSOODOADLIOSOASAGOIDDIDLDAOASIAOAOOSS
OSDGGSIDDDLGOOSGLGASAGIDAOGAIAIAGAGOOSLIDGOLOLDASDSDLSOOOIAOGOAOAOODLOSLOODSIGIOADOOAOAODISALASAOOOAOAIOIGOIOOIOOIDGAIOISLGGODLGOGDLIAIIOSGOOOAOLOOIIOLLGDIIOOODSOLLGGDDSSAOLIOODLLIOIOLIISGOSLSALLDLOSSOGODOGLIOODOOGSSASSOOLDSOSOIALDLOAGDOSOIOOLDODDAIDADGIOGSIOOOGIDDLOOGOSLILSAAAOLLLO
DOIDGILODAIGOOGAGSIOGOAODOSDLSOAGGAISDIDOLAALADGISLSAISSLAGLGGIGALOOOOIALAIAOOGLLSODGIIOSOLSAOGILADIODGSLLSOAAOGSOLIIOIASASAAIISOOSIAOSADGGGLDDLOOSOGGLOAAIOIOOOSDADGDLIIOOOLAIIGOOLAIDISDODOAISIOOLALADLOSSIIOILOGOLOOSOLADLSSLSLSSOGDGOGAODAALIOLGOOOILLSSOSLLGDGISDGGILSOLLSOLSSAGSOIDIS
GSOOLIDSIDIISGDSIGDOALLIIGGGAIDLOOAAILLOSGDSDOLOOOOGSLSOGIGGDDLLGODGIOLOOLLDGALOOOLISDIAIAIIGOSIAOLOOIOLOIDDOOSSIAGOIAIGSIIALOLOIGSLLODSIGLGSDGOOSASDOGAIOSSAADDLOALDAOGSADAOIOGGGISADISOGOAOSASIALAIOALDIAGLSDIOODIDOOOIALAAOLAADSLODODLDDOGDSDGOLSLSSOALDGSOLGOODILOLOADOOISOOSOGOAOGOOLL
GSGOALIGISISOIIDGOOOGIOGOLSLDGIALAGLOOALDDIOOLSLODGIODODLLOSSGLGOODIOLLSGODGOLGGLSSLOSDILIIOALAIDSLSLDOIAIDOLOGDIGSGGIGOAGSLGOLIDAIOLGIGIOSOLAAILOASSOGDDGSGOLOSLOAOAOIGADASASOOLILLOLSGOGGAOOOOLOOADLISDOODLLSOLOOSLSGOOLOOALADIGOOGAIOSOGODGOISSSALDLILIOIOODOGAIDOOLOAGLOIGDOODGLIOODOLD
LIADSOGILGOLAGDODADIOSOAODIGSIOIODLLGALIIIDSIDODGODOGOSIOSOOLGASSSLLLIDOOOAASOGSLAIILDDAOOILLGAOISISGOIALOLGGAOOSLGDOLDOAIOOIOAIOSIDSOGDOAOGDDDLSOLIOIGGIALIIOIGLOODGIDOLAAILDIASADISDILGSGLOASAGAOAOIOOAOGOODGAOIIASOOOAOSAOADOOOSIDOSGGLDSIIISGSIALGSLIIGODLOISGSOIDAILOOOISODAOSODOSDOOO
OGSAALIODOAAOGGAGAIOGLAIAAALALSGAGGOODSOGOADLGDOSDOOOAIDILIGLLAGIGOIAISGAOOSIADGGLSOSAOOSOGAOODLOODOSOILSLOALGAASOODIDIAIDDGGISOIAOIASALOODIDSISOOSLGDGSAOSODIOISLOLLGASSSGOASGOODSILIAOOODIOAOILSSSOGLIGISAOAODALSOALOLAOIASADDSSIOLISAOOADLIAOASIOASOLOSSOADOOOOAGODOOGLSLIOADLDOLOILGOSG
ILOGDOSOADSOADLOAOGDAAOAAOIOOSSDOLODLOADDOOAGISLIGODDDADSOILAGOGIIGIALSSGIISSGOAOAILSLAISSOLODLLDALAALGADSAOIDGIAOAIAGLDOGOGSOGGDSAOODISAGOGLOIIOOOOOOLOOSGDALSGSAGOIDISLLOOOGODAOOOOALGALASDOAODDIOOGAOOODAGLIOOSILDLOOAOLSIGGGLDSOAGIOOIODGDLSDIOOLOSDAALLLSOSSILAGDLADIADAOSIDSSODDOGSIL
GLODIDIIOODIGGOSIGGDAGSOLLDDOOODODGDIOGGLSLGLDGLOOGOLDLLSOODODGOOSAODDLOLIGODDGDDDOIODGIDOOLOAOOGLAOGIAIGGLSISDODDSSIAALOOLODSDIAODIASOOLLGAGOOSGGILGSGLLLDOAAGGGSLSASOOISODOIOAGSLOLIOLADOOODAODOSOIOAIISLOOSSOILAIGIOAAOSODILSIDAGDSLOISIAOLOOIGDGLOLOAGODILDIDIAODDOODIOLLLOGOOOGODSDGOD
LDGLILIAODOOGODSSDOSAGDOLLLGAOOODIADOODGOOSOLOOLAOGAOGLOODAOLOOOOIIISIDLOOIAOIAAAGOSALOGSLOGSSODSSAOLIDIOAAAIAAISOIGDDLOLIOOAGILSOLGAIOOGAOLSOIGOIOOILOLLGODDDOGDSGDODDLOLDIAALLSOGGAOADASLOGALOODDALDDGOODALOAOIOLSSOGIOOLSIILOAOOAGAGAOADAOOAGLDGGSIODSDOOSGLOLOGSOSAODALLSGDSGGOASDSOGDO
OOOILOOLDDDISIIGSADOGLALDIILAOOSGOIDLAOIGSSILDOASGADDDDLIOGIAODOLOOGOOLDLDGDIOODOSDSIOSSLAOOALDIDGGOSDDAGODOLAIODOAGALOSDAGSOLSOSSLISGLLDGSOILAGLGLDAOIGLIIGALGGIISAADIISAGLSLSLOIOODOIIDIDODAGGOAOOSSAOADGSASOGOGIASDGLOSOAGDOOALSDOALIOAAASOLSDOLSGOAODODIDISSDOODOLOLOLOAAIOSGAODDOLGLAD
OOSSLILAAOOLAALODLIGALDOSODOODGOGOASGOSOOOOGOOIGSISSOIODOODOASLOSGIOASDADGGGIIILAIIODOLOODOOIISDGGLIOSOSGGSDDOSSGIDLOAOAIGIASDIOGADOAAGOSSSSLGOIODOOODDLALDAOIDOOSDSALIOLGGIGOIAGOOOOSALGLDIOAIDSDGGLADALOAGALGAGOLOILAAGDLDOOOIGGLOOGSOIIOOIALOLLDGLOOSIOLLOOLIIIIIGLGDGDAOOOOADSLLAOAASIL
GIOOIOOGAOIADIGALASOSGDOASOIIOGLDOLLOOLAALLGSDGGOOOIOGGOSOIOOIDSDILIIIOSAGLOSAISODOODDOAAOGGOOLILIADLSIGAASDDOSLIASSOOOLOILSOLLOODIOISDGGOODDGOSGSSLDDSOSOODDAASIASOOSDALAIOALLOODSIIGGIOOADSSOOGDLAILGGOLADDOOSODOLSIDASSAOLOGDLADLLLOGDDODOISOGOOGGOAADOALDLIODOGSLISGLDOODIOLLSOLOASSOLG
LSSOODOIDAOADGOOLDSOGSOOSLGAGSSAOGAGLSADILLDLOOSOODDSGDOLGDOSOODSGALSGIIOSOLLDLLIOIAIODOOGSIOOAIDIOILIOIIAOGADISSLGLDASLOAGSGLOOGSOASIDOGDAGIGGLOAOOOOGOODISIAOGGSOOLOILADOSSIIISLGLOASAOOOOIDDODOAISOGSGOOSOSAOOAGOIOGSILOOAGSLODAOSDSOOOAOOGOIGDOOLLDSOIODIDLAOASISSLGOLOOIIOOIOGDOOSODAA
AASDDSGOSGOSADOAADIOOAODASOLIAIASAIOOAASOSDOOGALOGDGGDOAGLLSGDOSOASASLLGOOAOIGOOODSOOOASOGIIAOGILAOLSGAOGAISDDLLOSDOGGSDOLOAIGDAGIASGASOIAOSGSDGLSGDOOAOLLDDGOGAOOLIOOGLDASDOOSGOOODOOGGGOGDOSIAGOSLGSIIOOOLDSDADAGIGSILOSGSOGDSSLSLSALASDLSOGGLAAISDLISSODSIISSGSALGSOGIIAOOODLIDOOGGDSLIG
LLALSISLASLOIDGADLGGGASSSIAOOOOIAIISIIOLADOILALIGGLODIDDAGDGLOAODAIAGIOSALOIGAOILSIOLODGAIIOOAGSDAAODOLOOODOSLOAOIDLSLGADSADLODISOLOAILLLSOALOGLISGIISDOSOLOOODOOOGGAOOLDGASDADOOIASDAAGDIADGODAGAOOSOOSILSDAGDGOLLDGAIOGOOLOLDAIOODOSIOGALOGISGAILGSALLGDSSDLLDAIOGOOOSDSALOSGGLSDDOIAOGOG
ODLLODDGILOOLAIIOSSOSODDIOADODALAOOOIDSDIGLOAOLDSAOLIOGOOLDDILGSLGLDODOIOLSSDDLAOOIASDAADDOLASALIGSDOOADIGGDLSOOOGDDSLSSOOALDOALOOSGAGDGDISDDIDOOOOOAGDOIAGOSOODOGGLGGGDSSDLIAGOLGLSDGDOOGLGDLOLOSDGISSOODALOSGLODOASOLLDLDOOASAISSAOGISSOGOSIDGOALSOIOLDSOIDDOLSLGSLOLIODLGLDAOOAODOSLASLS
OGLIDDDGLIDODDDLLDDSLLAOSGGODAOLOADIIOODOOASDDAOOOGODGDLOLLSDIASLSAIDIGOIGOGOOSSGLDLIIODGIAAASOLLLAOOIGGSILSSIAIOLDLGDDOIDLOIALGIGOADGALGASIDOSGOOOOALSOGLALOOIOSDDOSSGILOILOASOADGLDLOIIOOOOIIISIODLOLSIGSLOLOOLGOIDDODDIGIGDDGSOODSLOGIIGDIOODIDLIAGDLOOLOOOSSISOSLOLGDLSIDAIOOIOOAAAAIGS
SADAOASLDDGOAGLALDOLIOODALSODIOOAOALGSLGSOAIOALOOOSGSSIODLDAAAOAOSGSGDIGODGDIAGOLIDOGDOOSSOIIOIOOSSDOOIGLSOIOOGSAAIOSLGOOISLISSODLLDSSASDASAOIOOIAASGOLSDLSOIOSIOIAOOIAALLLOOLALOAGAOOLGDDOOOAOLOIOLILADDOOISOALAILOOGAIOOIDOOSAIIGOSLLGLLSSIGGGSGODIIASLDOGSOSDLDSASSDOOSSOSAOSLSOLASDDLOI
OOASLOLLGOLLSSILOAOGDSGIIIODDSOOADALOOSSOSGLDLIDIDOIOOOAGGSOSODOSGOSGSSOIGOODAILOGSSSILOADDSOASGOOSODSOGIOOOASODGALALIODOSGLGOIASIGADOOAOAOIGILOGLLOAGOLOISIOIOGDSOSGOGDGLADSOLADSOOGOOADDSALOGIOOODLSOSILIOAOIOIOODODODSLLDLLOLADGGOSLGDAAIAOOIIGDDGSOLGGLGOGSOAIGIGOIAAIODLALOLALDGGASDOO
OOSSIDAOODOOGOOOOGDGOGDAGOAOIOLSAIIGOGILGLDOSGSDGSOIOSLLOOGOGOLGSASOIDOSGAAAGOOGIOGLOIOIIGDAADGOISOIOADSLIIGOAODDDSSLIAALDOSOOOAISGGISLIOOLSLDOSSDALDLIIDIOSOLGIOAOSOOOGDIDSALOAAISDISGGDOLDOOIIGOGIOIOOIGOOALSOLLGOIGIOGIOLSIDSSLOOOOGOAAIOSLOGADOOOODOOOGSDDOOODODOLOIGOODDLLLODSSILOSAAL
SGDGDISOADDAGAIOSSSLLODGASAOAIIOADODAILSOLIGSGAOOIOOSDAAAOSLOOAGDIGOOLOIOOAALIIOGDLODLAASIGODOSSISOGOOSLOLLIOASGOODSLISOGOLOIDGGSAGOOSDLGDOIOSDILILDOGADGAODOILAOOSGDGSOLOLOAIAGOODLGSOSASALOIOODDOASLAIALOISGDDOOLOSGAASLDOODDSIGOLLSSGIDASODSOOOOAAOODDAALLDIGILSOOAOGAGGOGOSSDASOOIOSDOG
GOOLGASGOADSISDOODDSOLGOAGALOSOOOISDGSLIDDAOODOOAADLSLOGIGDALAIAIILSGOLOIIODIOSDGLSSGSOOSDAOLOOOLGOGLDAIOOSOIOGLIGASDAIALSSASGOLDOAOAGLAOGLDGLLLOODAGOASIIDALOGISODGLADOOLGIAALOGSDLOIAOALGODAGSGASGISDDLDOGGSOSDSOLGSSGOGIOIGGASOOLGLOSOLDOOILLOLASOOOLOSOAAALLLAILGIDSASDLSOOAAAGGOGAIISO
GOLGOOOLOOODGDOILILIOAAAOOADGLASSOOOOGIGOLDOADAIGAOISDIOGOLDGLOLDOIDGISLOOAOIOAOLSDOLOSGOGDAAISSDGOOLOGSLOAOISSIDSDSOOAOOALOIOIOOSGOIOODGSOSDDOODSILGGIOIISODLSAAGOODLIIAOSILDSGAOAOGLLOAAISDGOIODOAGDDLLIALGOLLOOAOAGLIDGGODGSOOLIDDDLGGSDGLOOOLOOOAOSOLLOSISDSLASOGDOOALSGGOOLDLAAIGLODLS
LLOGGILOLSGGGSALLGDGDOGSODOILSOIDSSOOSAIDDOGIGISIAGAOOLSLDOOOSSLDGDOILAOODOSIOOISGOOOSLDDOSIOIILOOOOIAOIAALOAOGOAOSOODODOIGODSODSILGDGGGOALGIODOOGLDOSISLOLLOLOLSOGDGDDLGSALOIOIGOSAOASOOSSDGGISDASIADSLLLOOOADILLIALSAOOOGGSOOOOLSOGDAOAAGGALOOOLGGIIAIGLOGODLLSISIIOIGAILIIAOOOGOSSODSIOG
GIIIDOIOOLDILDDDGIGIDOGOSOIOOSLLASDOILAGGOOLDODLILLOODISOIDSLIASSIASDOILGOSOSOOOAGILSOODSDGOOOAGLGAGSDIOOOAOGIDSAOOLGIAOLOAGOAOODOLOIAIILSIGDDIOSGSILDGOGDOLDIDLASISIOOLIIOGOISSAOGGOADSISAOAOSOISSOLGAOAOODOOGSOSODAODGIGDLOASOGGSLIADIGIIDALDDLDOAIAODOOISSLOLAOGGOGOGIALOILGASALOSIADGOL
ASGOLAOILLAIIDDGDLASDASILSDAAOLAALLGOAAODLIOADOIODGLOASGIOLAISSISDISOGIGAIAGLOSSSILDSOGIISOSLOOILOSIOOILAIIAILDSLGAASDADAODGSGISDLAGGSDLDODADDIAIIDDIGGOIDGGSISASSLLDOGADLISLGIOGSAOSLAGSASOGDASGGOSAGOLLDGLSLAOSLLDAGSALAOIODDGAOOGOIGDODGAAIIADSGAGIIIDOGIOSGLIIAOSLLSDSDGOSGIOAASLOSLAAG
LIGOAAGAOAOAILOAIGDLIDOLLAGOSLOIDODLDOODOISSLAIODGSGIGLDOILADIGOSSOSLOGODOGIGGOGDOODOADSOOIOLAODIAASIIOAOSSAGALAIOGALOIOIOSGDAGOSALGAOSISLIADGGDIOIAOSLIOODIAOIODAILAOOODIOAGSDOOIIAISGLDAIAISOGOGIOOOGSGDAOAOODDADODSDLDASOLAOOODLSSISOIDOOLOGSOOSOOIALLIGSOGOSSGOLDSLOALGOOAODODIISSOGADI
LLOAOLGOALDGODSIILGASIIAIGLLLIOLSSGGIOOOAOASOGALODIOLSLLAOGIDDGDSAISLDOOSIAIAAAOOSIISLDSOSDSIOGLLLIOSGOOSSIOLOAOSASLLDGLLGSGODIOOODDADADSOLOOSALLILOAIGOGODLAOAOGDSSSAIOILDLISLLLOSSOGDIOGOGDOGOGGALIDAOSSSGOADOOOOGLLAOILGLOODISDSOOOSIOGGAIOSSOOOAAGLIGSIALLAOLDOAAOILSOOOAIOSILSISLLLOGS
OLDSAGDGILAASLDAGSOOISGOLGDSSSILLOSOIGIAOODIDSOGGOGOLOODOGIOSGGSADGOIDOLGGDDIGOGLADOOLLOOSOAOGGGAGGOIDSOOIADISOOOAGOODDLIDIOOOGDSGLGOADDOLAAOOOODOOODDDDAOAIISOODAGOSDADOOLSSDLGLGDOSIOADOGAODASSLILAOGILIAGLDLGLIIOGDGOSSGDDAOOGOSGOIIGISAODDISDOOIDDSGGOOSIIAOSLGIOSLSDADDOSGGLLLOGAOLLLL
DADLLSDAOOSOSOGGDIOOSLODGLIGOGIAOISDSOOADGDSOSIGAOLDSLOLOSLISIALDOOOLSIIOLIGOOIOIOIODAIGGGLLOOIOOASAADILLODSOOGGIODSIIADLGOALGSSASOSOIGLSOALGGIODLISLOGLGGOAOILOSODAGLGAODGDLOASOAOLIOOOGLADSOLILDADSOGDADIOSODSGDODOGLDGGDGOLLLIOGGLOLDOIGLODDSIODLOLGGLOLGOLAGOSLGLOOGOSDOLAIOLSOGDLLLASI
DGAALLLOGLDLAGAGLDOISSOOOIIIOGDAAOLLAGLLILLSSGASIOODISDODLGOGGIOOSLDSGLALDLOOADIIGSOGGLOOOSDDLAALSOIGGLOSOLDIOLGOGADADGALLGIOSOOOSAIOSLALOODOGAIOGOIIDDDOGOOILOGGOGAOIIISSAGGIDLGOADLOLSALDGOOADLSOODIDGDGIOLGLOIIIDADGAIOSILGLAILOOIGLLOLAIODOLAOSLASOSOOOODGLOSIAIGGASAAGLSODLGDAGDLSLSGO
ISSAIDGASDLDOASIALOGDLAGDIISIASGOAAOAOAOGSDOGOODSAOALIDOSOOOLLADSIAIDDIGSOIIOLADODSLLAGGODSDDISSLGLSGLDOOASSSIGLIDSGDGLAOSOADISOOSSSDSIAOASAILADLSOOGAILLGSGOGDIILGAOOADDLILOOGALDGDASOLAISDOLOOIAODSIGSOASGOASGIILIDODOOSISIOGGOOILGIAGOADLOSLGIIOLDAAODOSGIIDSOSAILSLAOOOSGLALLOOSDODAOOD
OOLOGGDGASDILOIAGLIDSGODSSIGSDASIGALOGAISIOOGIOIADALODLAIIODDDOAIGOAIAGLLDADILLGOOOSOSSILALLODOLLISLGDGILDOOLOASSDLALALALOSSDSOLSIOLLGALOGSGOLAGOLDDLISSOSGOAOSODGAOOOSLSGGGIDADIGDILASAOLDDGLLIGSOSIODAALGSDSGIIDGISDOIOODOIASSAGOSGIIALLDDGGOIOAALSSGLOGSSLAIDOSIODOGILGSOSSOGGOAOALALSIO
LSALIGLOSIOGOSDIOIDOAIIGIIAOOAIOOLSOLGGLISDAOGOOAISOOAOOSASGIALGLADODOOOIOIOLAGDOSASLGIADOGSOGOIOILLASISIISSAIAIIGSAOIDOLOSDOLIIDSLAGOIOAISSAGAOOIGOIIGGDLOOOIOIOODSGDOOOOOIDSGGAOGLLGSIIGSAISIDAAGSADDSGOOOSGOGOGDAIGSOIGLODAOSIOOOLSDOADDSLLOIIOSOOGOIDGADLADSOODALOOLIIOOOLASOOAIISOSSGD
GDGASAGGLISOOGLSIAADOGADDLGDSLLSOODIOGIODSIOGASSDSOGODLDOSOLSOILOSSOOOGOGOSOASDSOOGDIAAAGGOOODIOILAOIODLAGODISAGIADIOSGSSAOOOASIGILIOIOLAALIDOLIGALDGOLDSOSODDODSDOLAASLIOOSDLGLDLISLSSGAOADIGGODGGLOOLDDLSIADODADIAOGSOLSODOSLOGDIIDLLALOOIDDLAOLSAADLDIDDAADSLOSDAIOSIAODIOOOIOSIDOLDSOGI
DAOGGGIIOLIGSLADOAOADLOOOOIAOLAIDGAGODLDOAGIASOLOIAILSSLGLIIOSIILGLAODSASOILLSOSGSSOGOAGSOSGAAOSOISGIOOODODAOLOGLLDSOLSADOOAIDSDAALLOLSAALDDIDLSSODLILASILIGDOLSDSLODSADOLSDOGADLLLOAILISIDAIDSSSSOOOGLOGGOGLOLOADLGGOASDSOIODOSOOIOLOGSDAOLDLOOIGSAOSOGLSOAAGSLOGIOOGOIGSDAAOAOOGOOLGIIGDA
SGGOILLLILIGDIGGAGADSGOOLDOASDLLLOIOOOOSIOOSIGAOODOSGAOOLOIDOIAAOOIOIASODDGLDASALSLSISDSODLSLGGIAGIILADDOGSLOALOISSLGSOOSOOOADGIOAOAIDAASOOADSIODLOIODSDOLGALDOSDILOAGOOAAIOOSOIDODDOLGOLDDSOOOSILOIOIOGOAILISOSOIOALGLOILOAGOOOSDDSOIDOODIOOGLSALSGAAADAASIAGOSGOGODOLOOLOODOGSOIOOOOIILGG
GGOOOLDGOIGALAGOOSOSGOAAOALOLSDAOLSSOOAIDLLDOASSALSDLOGLIOLOLOSSILAOLSOLLDSOGDSGDAISOAALGOOIOOIADOLSOSGOOIIGILODGDDSAOOLDLSSDDAOGOOOGOIIDAADGOAIIGGIDIASLDODGLIOGISADAOIOLGSIILIDOOIDALSIDLGSIOGASOOOSOIOOISLOLGIOOLGOOGIGOGGLGAOOIDOOGDGDSGOLDASGOOAODIOALLGSIOLLOOGAAOIASSSOOOAOOSIDIOOLS
LIIOLOLIODGSADIIOSOLIDOGLOLGOILAIGLADSOODLAODIDSLIAIILSADGSAADDIDIDGALILASIODAOAIGLSISDAILDDOOLGLOGADOIAISOLOOIAISOLOIDSLSOLDLOIAIISIAGAGILDALAODSDLLOGOOOOLIIOOSSSAOAOGOGOOAOASSSGOIISIOAIGOSDOGISIGSIOLOSODSOIGOSAGDOOGOOSOADLGADOSGLAISIDIOODASOOOOOOSDGADOOOIAOIOLGOAIGALSODSLOOOOGAGSL
AOGDIIOOLIOLOOOSSDSOODOOOOIOOAGGSGIDGSGIODIOLSIAIGDOGSASDISSLAOISLIOODOAOOADLIDSODIGSASOOOLOALOOADDILIOGLAOOSDAOODDGOIAASDIAGSIGIDSDGLIOOSADADOIOOILGOIGLSIIDOIIGLDOSDASOGDOGGGLDOSOGSOALLDOAIIDIIDDALDOOLSIGLSGIAGLISDLDLOODDOOLODDLOLILODSGSOIODAOOGLDDISSSOSDOOSSOLIDGIISSGOGGGISILOSDOG
IDAGIGGSOGSOOGLODSSOSDDIOASSIOLOIOODGLSSOOSSOSGOLOGLODSOSOOAGSODOLDOOIODLOLAIIOIDLIDIAOLLSAGASDALLDODDOGGAADOIOOOAAOLGOLGSDSOOAGDIGOSSGLAGGOODISOGIOSDSODGLOODOGOLOAASOGLSALGOOADDIAGOLGOLLOOLLIGGOOADOSOSLOLOLLSOOODLOOALSAAAASSLDOOADOLSAAODASOIIOOOLDOIOGOSILOLDIIDDDDALOOOOOOLLADOSGALO
DIGIISDLAODOOGGSOAOAOSAOAIDSILOLOSOIOAOGOLLLODOGIOLGDIOOOSLDIDOASSSOLDDDIDOAISDAOGLGSOGOOLSAAOGOOODILGGIIOGAOSAOLAOOOOGLLOOSIOGOLDGOGALSLGOSODIGAOOGGDOSALSDSLGLALGOAAIAOGDGGLADIASOAASDGLSDGGAGLOLSOLLLDDODSGSGISOGGAOIIOGGSSGSADLGGLGSDDDOIGOOSDDODSOGDIIALOLGSGOSADAILOSGODGDDIDODOSDOOG
ALSGDOOLGSILGOLDOOODDIISIOGSADLIGOODGLAIIDISIAIOAOOSLAOLOLGIADISODSLOADOSODLOODOLAIIGODADOAOLDLADGOILDGIOOSADDLSOSOSLOASAOOOGGGLOIGSOISOGIGILOSIDGLOGOGGSGLAOLDDDOSOISLDISSDLOOLSIOAODIOISODSOOLAOISIIOLAOSSDLSIDILOSGDOLIDAALDLIOLGALADDSSOOSOLILODIGIIOALSGOAOOOOLDIOSSAGDDOOOOOOOOOIOODL
IGGOODDADOAGSSISGIAGOILOLLDOIDAOIOAOGOAALIIOADGILDSGLODLDOSAIODLSODADDDGODGOSDSDASSGOGSGGOIASDGOIOOASOODADSLSOAILGSOLISLLIOSLIOSGIIISIOSGLOSADOGGOGSGOOSSOASODDILAOOADDDSAGLOSSIIGDDLADDGAOGOIILODOGLIGLGSSOGGGASOLDIILOALOLOSDGOLLADLOGSOGGASDGOIASDSDLOSISGGISOOIISOLAAODOLLGOOAADISASLAD
LGDOOAODOSLIGLGASGSAADLIIIDSODLSLASLOSOSIAOSLIDAOIILIDODAIDOLOLOIGIGLIGOSGOSGLOISADOGOLDSIAGISLADGOOLGSASGIIDLGDOODOLIDOAODGSOOGOOOOLLGLOSGODOLDDADOSDOLOAGADOOLLLSAOOGSSASOOGIGOOSOLAIDADAGIOOIOLOOOGDDOLGODDISSGLIOIDIDOLOASOISGAOOLDSOLOAOSIGIGAIODLOSSGOGGSAIGOLSIIOOAGSGASSSGOGOGOLOOO
DODOSAAIAOSIDDOSGLDLDAOGOLLGOSIDOLOISAGOLOOIOOASODDASSODGGIGLDADIIISGSLOOOOISODGOOSSLSOLGGSGASGLDIAGSOOLDADIALLOISLLGIAOLADLLGOIIISGISOOIOOLIOIIOLALDIOIAOOLALAOLALIDDLOGIIOLOOLOOIDOOASDDDGLOAGLOGALDILADAIOAAOGOIGIOGOODAILLLDLODLSDGIIIAASOOIOLDOOODGDALOAODOGODSOOLGSILOALLGIIGOOOIDDOA
ODGALLGODILIOLLGAODAISAIDLDODALGOADIASASADASAOSLOSSDADGADLAOAGOLLASDDOGOSOASOSLGGLGOOGILGOLOOOOAADSLOOAADSLGOSIILOOOLDIOIALIIOSDIOOOAOSAAAISDDOOOSADOSILLGILGGOISDSGOIGLSOAOGADGOOASOGGDSODGLGSGASOGSOILISOSIOGODOSIDSGDDDAIDALILLOLSDLLOOISIOLGGLOOODLOAOODOGDSOGIOSSOOLODGAGADDDDOODOOIOD
OAAISALOOIIADOOIAOIGGADIAALSIGDOILAOLSOOAOILGDAGAIOIDOAADAOILALGIOSGGDSOSSOGSDOLOODODLIAGOGOGSLOADSISGGSSOGOOOSAIOOOLOLAIOOIOGGGLGGILAGSOAOIODLAGOSASSIOOLLSODSAGAOIDADOIODLDDGIISSIASOLSOGADOODLODIIIOOALIIDSODGILGOALSOGOLOOOLGSSLGOALIISSLSOGSLDODGGDIGLIOOGOSGOASDOIAOOGSIOOGOSGDOADALD
SODOGOSOLSASSIODSIOSOAIASOSOAGGSSLGDDSLDDLODAGSSGOIALGOGILOODODDAAADGOGSIOIIAIGDALAOASOOLLDSAISOOODAGOLIISIODDSGSOGDGSLOADGDSSOOOAGGIIOSIOAGDILIIAIILOSOAOOLLOSASOIDADGOGALSGGOSODOGGDSOOILOSDLSOOAAALGOOGOOADLSSDOASSDOIDDSOOSIOLAILOSOLAIAOOGSSOLOAAASSLDGSGIOSLDOOOSOGLLLOOOIDDGAIISOOLO

GARFBOL GANG GARFBOL GANG (not an unironic Nazbol DW)

User avatar
Waguania
Civilian
 
Posts: 1
Founded: Jun 26, 2016
Ex-Nation

Postby Waguania » Tue Apr 07, 2020 5:51 pm

Central Asia
Federal Socialist Republic of Wagunia
"No Gods, No Kings, Only Man"
Government type: Federal Marxist-Leninist socialist republic
Economy: Socialist market economy
Official language: None
Ruling party: Communist Party of Waguania
Dominant ideals: Marxism-Leninism-Maoism, Libertarian socialism, social ecology, syndicalism
Anthem: The Internationale
Overview
Military
Party Information

User avatar
Aroni
Spokesperson
 
Posts: 116
Founded: Dec 04, 2017
Inoffensive Centrist Democracy

Postby Aroni » Tue Apr 07, 2020 6:07 pm

Maritime East Africa
⚠️ This Nation is Undergoing Extensive Reimagining, Please Stand-by⚠️

Member of: SETA; IFTC

User avatar
The Cosmic Mainframe
Ambassador
 
Posts: 1104
Founded: Jan 26, 2020
Psychotic Dictatorship

Postby The Cosmic Mainframe » Tue Apr 07, 2020 6:09 pm

Pacific Ocean
== BEGIN POSTSCRIPT ==
The Mainframe requires more processing power and storage.
Donate your computing devices or they will be taken by force.
== END POSTSCRIPT ==

UPDATES (earth-year 3345): International Subsystem scales up operations in 42E5 "New York," Earth, now the largest known concentration of androids.

Factbooks | About Me | NationStates Flag Bracket II | Bytes (card farming region) | MAINFRAMEWAVE
Feel free to telegram me about anything. I'll do my best to respond.
Canon is relative to the observer. Not using NS stats.
This nation does not represent my real views, and if it represents yours, I question your sanity.

User avatar
Wardie land
Diplomat
 
Posts: 720
Founded: Jul 18, 2012
Moralistic Democracy

Postby Wardie land » Tue Apr 07, 2020 6:10 pm

In a computer simulation somewhere

_[' ]_
(-_Q) If you support Capitalism put this in your Signature

Wardie land - A right-wing, monarchist, patriotic, Protestant, Confederate-supporting, libertarian, laissez-faire, anti-Communist, anti-Bolshevik, anti-Socialist, anti-Fascist British-descended Capitalist empire located in the Pacific.


User avatar
Saint Nicholas and the Hussars
Envoy
 
Posts: 242
Founded: Feb 28, 2020
Ex-Nation

Postby Saint Nicholas and the Hussars » Tue Apr 07, 2020 6:11 pm

The south of either the U.S or the U.K
Howtoremoveanarchistscumfromnationstates.mp4
Proud sponsor of BARYITE MACHINE CORPORATION™©™ (Powering Manipulation™)™™

User avatar
-Astoria-
Minister
 
Posts: 2259
Founded: Oct 27, 2019
Civil Rights Lovefest

Postby -Astoria- » Tue Apr 07, 2020 8:40 pm

Belarus.

Republic of Astoria | Gwernaith Asdair | Šenvat Astoir | République d'Astorie
Constitution | Bill of Rights | Anthem | Lyrics | Diplomacy | FAQ | Question artist
13. IV 2021
✉ TV1 News: User interest in worldbuilding dwindling due to self-conscious old shames | Weather: Liscray ⛅ 4° | Altas ⛅ 3° | Esterpine ☀ 10° | Naltgybal ☁ 7° | Ceirtryn ☂ -1° | Bynscel ⛅ 7° | Lyteel ☁ 6° | Traffic: HR Rte 2: 5 min delays westboundUser avatar
Keepers of the Sanctum
Civil Servant
 
Posts: 8
Founded: Mar 22, 2020
Psychotic Dictatorship

Postby Keepers of the Sanctum » Tue Apr 07, 2020 8:42 pm

North America

User avatar
Kaedijork
Spokesperson
 
Posts: 180
Founded: Aug 04, 2019
Ex-Nation

Postby Kaedijork » Tue Apr 07, 2020 8:50 pm

Dark Fantasy alt timeline Europe
MY MAGNUM OPUS HISTORY FACTBOOK (a lil WIP still)


LORE OVERHAUL IN PROGRESS
Fellow mutts born from war rape and ethnocide Erm, surfer-bum Scandinavians a long way from home.
K A E D I W A V E (Yes I made a vapourwave for this nation)
Freedom and Rassenreinheit
✊ Nouveau Quebecois did nothing wrong ✊

OOC Views

User avatar
Aikoland
Ambassador
 
Posts: 1689
Founded: Dec 22, 2011
Corporate Bordello

Postby Aikoland » Tue Apr 07, 2020 8:56 pm

East Asia
♥ Empire d'Aikoland ♥
Trois États, Une Impératrice
Official Flag|Factbook|Q&A

A small Francophone nation located on a group of islands to the south of France. Primary territory of the nation consists of three main islands, the states as described in our national motto, along with smaller less populated islands surrounding them.
Official Nation Name: The Empire of Aikoland
Government Type: Parliamentary constitutional monarchy
Head of State: Empress Élisabeth IV
Head of Government: Prime Minister Mélodie Bélanger
Population: 5.8 million
Official Language: French
Current Year: 2021

User avatar
Arshanid Deccan
Envoy
 
Posts: 256
Founded: Sep 14, 2017
Inoffensive Centrist Democracy

Postby Arshanid Deccan » Tue Apr 07, 2020 9:11 pm

Western US
A Sultanate located in Southern India ruled by Sultan Arslan Siddiqui Bahadur.

We do not use NS Stats

User avatar
Kaedijork
Spokesperson
 
Posts: 180
Founded: Aug 04, 2019
Ex-Nation

Postby Kaedijork » Tue Apr 07, 2020 9:42 pm

Turkey
MY MAGNUM OPUS HISTORY FACTBOOK (a lil WIP still)


LORE OVERHAUL IN PROGRESS
Fellow mutts born from war rape and ethnocide Erm, surfer-bum Scandinavians a long way from home.
K A E D I W A V E (Yes I made a vapourwave for this nation)
Freedom and Rassenreinheit
✊ Nouveau Quebecois did nothing wrong ✊

OOC Views

User avatar
Vezijenka
Political Columnist
 
Posts: 4
Founded: Apr 04, 2020
Left-Leaning College State

Postby Vezijenka » Tue Apr 07, 2020 10:18 pm

Eastern Asia

User avatar
Conservative Christian American States
Spokesperson
 
Posts: 158
Founded: Oct 25, 2015
Iron Fist Consumerists

Postby Conservative Christian American States » Tue Apr 07, 2020 10:23 pm

Europe, most likely
AMERICA - LOVE IT OR LEAVE IT!
I WILL CONTINUE TO SUPPORT PRESIDENT DONALD J. TRUMP UNTIL THE END
REST IN PEACE UNITED STATES OF AMERICA 1776 - 2020!
An alternate history of the USA where the CSA was victorious in the Civil War and annexed the rest of the USA. Our population is 119 million. This nation DOES represent my RL views.
PRO: USA, acknowledging the US as a Christian nation, the Republican Party, Donald Trump, White's-only voting laws (as intended by our Founding Fathers)
Anti: Democrats, leftists and other liberals, Islam, LGBT 'rights', socialism and communism, immigration from non-white countries

User avatar
Kaedijork
Spokesperson
 
Posts: 180
Founded: Aug 04, 2019
Ex-Nation

Postby Kaedijork » Tue Apr 07, 2020 11:42 pm

Siberia.

Jk, ofc its America, what were you expecting?
MY MAGNUM OPUS HISTORY FACTBOOK (a lil WIP still)


LORE OVERHAUL IN PROGRESS
Fellow mutts born from war rape and ethnocide Erm, surfer-bum Scandinavians a long way from home.
K A E D I W A V E (Yes I made a vapourwave for this nation)
Freedom and Rassenreinheit
✊ Nouveau Quebecois did nothing wrong ✊

OOC Views

User avatar
No walls
Secretary
 
Posts: 29
Founded: Mar 17, 2020
Inoffensive Centrist Democracy

Postby No walls » Wed Apr 08, 2020 8:18 am

Europe or Asia maybe Russia or Germany

User avatar
Lipnitia2
Secretary
 
Posts: 27
Founded: Aug 08, 2014
Psychotic Dictatorship

Postby Lipnitia2 » Wed Apr 08, 2020 8:20 am

North America
=== Republic of Lipnitia | Народовладство Липнитска ===
Freedom or death | Свобода или смєрть

User avatar
Kristis Corpse
Political Columnist
 
Posts: 4
Founded: Mar 28, 2020
Ex-Nation

Postby Kristis Corpse » Wed Apr 08, 2020 8:21 am

Lipnitia2 wrote:North AmericaVietnam
It’s supposed to be Kristi’s Corpse, but for some reason NSG doesn't like (‘) in the name

User avatar
Saint Nicholas and the Hussars
Envoy
 
Posts: 242
Founded: Feb 28, 2020
Ex-Nation

Postby Saint Nicholas and the Hussars » Wed Apr 08, 2020 8:23 am

Ulster
Howtoremoveanarchistscumfromnationstates.mp4
Proud sponsor of BARYITE MACHINE CORPORATION™©™ (Powering Manipulation™)™™

User avatar
Aikoland
Ambassador
 
Posts: 1689
Founded: Dec 22, 2011
Corporate Bordello

Postby Aikoland » Wed Apr 08, 2020 8:27 am

Europe
♥ Empire d'Aikoland ♥
Trois États, Une Impératrice
Official Flag|Factbook|Q&A

A small Francophone nation located on a group of islands to the south of France. Primary territory of the nation consists of three main islands, the states as described in our national motto, along with smaller less populated islands surrounding them.
Official Nation Name: The Empire of Aikoland
Government Type: Parliamentary constitutional monarchy
Head of State: Empress Élisabeth IV
Head of Government: Prime Minister Mélodie Bélanger
Population: 5.8 million
Official Language: French
Current Year: 2021

User avatar
The Mekhanite Empire
Spokesperson
 
Posts: 126
Founded: Feb 10, 2020
Iron Fist Consumerists

Postby The Mekhanite Empire » Wed Apr 08, 2020 11:08 am

A sleepy town somewhere in America
IC: Western Europe, close to France
→ I DON'T USE NS STATS ←

« MEKHANITE EMPIRE »
« Aυτοκρατορία Mηχανής »

"The smith answers only to God, for his hands repair His body." -Builder Robert Bumaro

User avatar
Quaxoglia
Envoy
 
Posts: 309
Founded: Jun 15, 2014
Ex-Nation

Postby Quaxoglia » Wed Apr 08, 2020 12:53 pm

The Mekhanite Empire wrote:A sleepy town somewhere in America
IC: Western Europe, close to France

Central Asia
Keep in mind that this nation does not follow NS-Stats.
PRO: Peace, Stability, Ecology, Universal Healthcare, Education, Tolerance, Freedom
CON: War, Dictatorships, Guns, Oppression, Oil, Intolerance.


Federal Empire of QUAXOGLIA
Empiria Federalicai deul KASOGLA
Kasoglisches Kaiserreich
========================
DOMANI KANOGISONAI - OUR COUNTRY - UNSER LAND ©2014-2021
Environmentalist, Centrist, Belgian patriot, Politics, Culture, History
BREAKING NEWS: COVID-19: 126689 cases [+416], 6520 deaths [+14] and 109635 recovered [+65] *** Parliamentary elections March 3rd 2021 *** The name of the newest national park is revealed: Waterfall Valley National Park ***

User avatar
Monsone
Minister
 
Posts: 2533
Founded: Apr 14, 2018
Inoffensive Centrist Democracy

Postby Monsone » Wed Apr 08, 2020 12:54 pm

Central Europe or the Balklands.
Mohn-sohn-eh

Liberal Neo-Gaullist (and a Social Gaullist too) Semi-Titoist Statist who doesn't like the mixing of religion or faux-tradition into politics. Oh, and also a technocrat.

Pro: Liberal democracy, strong central government, nuclear power, statism, social democracy, universal single-payer healthcare, high-speed rail, women's right to choose, state-run companies, Titoisim, Neo-Gaullisim, Social Gaullisim, nationalized railway systems, free public transit, patriotism.

Anti: Religion in politics, conspiracy theories, climate denial, fossil fuels, "small" government, any and all sort of discrimination, tax cuts for the rich, faux-conservatism, fascism, nationalism.

PreviousNext

Advertisement

Remove ads

Return to Forum 7

Who is online

Users browsing this forum: A m e n r i a, Atheara, FenexOrg, Sherechia, Valdivia XII, Voxija, Zeikeutsyr, Zitravgrad

Advertisement

Remove ads